IV-01-05) ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА


 

Верзија: В1, 23.05.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [01]: Одељење за друштвене делатности

Област [05)]: управљање људским ресурсима

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

01

Одељење за друштвене делатности

Област:

05)

управљање њудским ресурсима

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области управљање људским ресурсима

IV-01-05)-(01)-2022-В1

(1)

Коoрдинација људских ресурса

IV-01-05)-(02)-2022-В1

(2)

Анализа описа послова и радних места у органима општине и њихово разврставање у звању

IV-01-05)-(03)-2022-В1

(3)

Израда правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

IV-01-05)-(04)-2022-В1

(4)

Планирање организационих промена

IV-01-05)-(05)-2022-В1

(5)

Заснивање радног односа

IV-01-05)-(06)-2022-В1

(6)

Израда кадровског плана

IV-01-05)-(07)-2022-В1

(7)

Израда решења о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плата

IV-01-05)-(08)-2022-В1

(8)

Израда решења/споразума о престанку радног односа

IV-01-05)-(09)-2022-В1

(9)

Израда решења о распоређивању

IV-01-05)-(10)-2022-В1

(10)

Издавање решења о годишњем одмору запосленог

IV-01-05)-(11)-2022-В1

(11)

Издавање решења о утврђивању права на исплату јубиларне награде

IV-01-05)-(12)-2022-В1

(12)

Издавање решења о мировању радног односа

IV-01-05)-(13)-2022-В1

(13)

Издавање решења о плаћеном/неплаћеном одсуству запосленог

IV-01-05)-(14)-2022-В1

(14)

Издавање решења о отпремнини

IV-01-05)-(15)-2022-В1

(15)

Издавање решења о коришћењу породиљског одсуства

IV-01-05)-(16)-2022-В1

(16)

Издавање решења о исплати прековременог рада

IV-01-05)-(17)-2022-В1

(17)

Утврђивање права на солидарну помоћ

IV-01-05)-(18)-2022-В1

(18)

Израда уговора о радном ангажовању лица за потребе општине

IV-01-05)-(19)-2022-В1

(19)

Процес пријаве за стручни испит

IV-01-05)-(20)-2022-В1

(20)

Процес вођења регистра запослених

IV-01-05)-(21)-2022-В1

(21)

Административно-технички послови жалбене комисије

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 01 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за друштвене делатности]; 05) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [управљање људским ресурсима]; од (01) до (21)шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni