ОПИС

Саобраћајна инспекција обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о јавним путевима, Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и прописа донетих на основу ових закона о обављању локалног превоза: ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз. Затим Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима, Одлуке о јавном превозу путника и ствари на територији општине Кучева и Одлуке о такси превозу на територији општине Кучево. 

Решава у управном поступку по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање делатности ауто-такси превоза.

Решавајући у управним стварима о правима и обавезама или правним интересима грађана и правних лица, све напред наведене инспекције примењују одредбе Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку.

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni