НАЗИВ УСЛУГЕ

1) Својство ратног војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести
2) Својство мирнодопског војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести 
3) Повећање процента војног инвалидитета 
4) Породична инвалиднина по палом борцу 
5) Увећана породична инвалиднина 
6) Породична инвалиднина по  умрлом војном инвалиду 
7) Борачки додатак 
8) Здравствена заштита војних и породичних инвалида 
9) Здравствена заштита борачног друга и деце војног инвалида 
10) Ортопедска и друга помагала 
11) Бањско и климатско лечење 
12) Право на путничко моторно возило 
13) Jеднократна помоћ по основу смрти војног инвалида 
14) Право на бесплатну и повлашћену вожњу 
15) Накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа 
16) Додатак за негу и помоћ 
17) Ортопедски додатак 
18) Накнада за време незапослености ратних војних инвалида од I до IV групе инвалидитета 
19) Накнада трошкова сахране умрлог носиоца Партизанске споменице 1941” 
20) Месечно новчано примање по основу незапослености ратних војних инвалида од V до X групе инвалидитета 
21) Породични додатак
22) Месечно новчано примање војних инвалида и корисникa породичне инвалиднине

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

Ниво надлежности: поверени послови.

ОПИС

Права која се стичу по закону по основу ране, повреде или озледе не застаревају. Захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу оштећења организма услед болести поднет по истеку од 5 година од престанка околности које су довеле до настанка болести неће се узимати у поступак.

Остваривање права из области борачко-инвалидске заштите ослобођено је плаћања административне таксе.

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

 • орган: Општинска управа Кучево
 • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
 • канцеларија: приземље, број 11
 • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
 • контакт телефон (директан број двојник): 012/852-103
 • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
 • контакт особа: ЈН
 • контакт мејл: jelena.neric83@gmail.com

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ

1) Својство ратног војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести 

Ово својство могу да остваре лица, учесници рата 1941–1945, као и лица која су учествовала у ратовима на простору бивше СФРЈ од 17. августа 1990. године до 27. априла 1992. године, а за припаднике оружаних снага СФРЈ стационираних на територији БиХ до 19. маја 1992. године.

Припадници оружаних снага СРЈ, Државне заједнице СЦГ, односно Републике Србије који су вршили  војне дужности или друге дужности у оружаној акцији предузетој за време мира ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности Савезне Републике Југославије, Државне заједнице СЦГ, односно Републике Србије, у периоду после 27. априла 1992. године.

Припадници оружаних снага СРЈ који су вршили војне дужности или друге дужности за војне циљеве и циљеве државне безбедности ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности СРЈ, од 24. марта 1999. године до 26. јуна 1999. године.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање својства ратног војног инвалида;
 • лична карта (фотокопија);
 • извод из МКР;
 • уверење о држављанству;
 • медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева;
 • уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган);
 • војна књижица (фотокопија).

2) Својство мирнодопског војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести 

Ово својство могу да остваре лица југословенски држављани који су у миру као војници на служењу војног рока, студенти војне академије, ученици средње војне школе, лица у резервном саставу, слушаоци школе за резервне официре као и добровољци на војној дужности у Војсци Југославије или Војсци Србије и Црне Горе у вршењу војне службе или дужности у вези са службом задобили повреду или озледу без своје кривице па је наступило оштећење њиховог организма најмање 20%. За наведена лица која су оболела  на служби у Војсци СЦГ тражени проценат оштећења је 60%.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида;
 • лична карта (фотокопија);
 • извод из МКР;
 • уверење о држављанству;
 • медицинска документација о лечењу;
 • уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању из Војске Србије и Црне Горе;
 • уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока (издаје војни одсек према месту пребивалишта странке);
 • војна књижица (фотокопија).

3) Повећање процента војног инвалидитета 

Лица која имају својство ратног или мирнодопског војног инвалида могу тражити повећање већ постојећег процента војног инвалидитета. По истеку две године од дана доношења коначног решења о стицању својства ратног или мирнодопског војног инвалида, војни инвалид може поднети нови захтев за утврђивање новог процента инвалидитета, а у вези са насталом променом.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за повећање процента војног инвалидитета;
 • налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на ранији утврђени инвалидитет.

4) Породична инвалиднина по палом борцу 

Основно право породице палог борца је право  на породичну инвалиднину (право на месечни новчани износ).

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу;
 • лична карта или избегличка легитимација (фотокопија);
 • извод из МКВ;
 • изјава два сведока да се удова није преудала;
 • извод из МКР за децу;
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота;
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу;
 • уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежан војни орган);
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.

5) Увећана породична инвалиднина 

Родитељ палог борца који није имао друге деце или који је имао више деце коме су остала деца изгубила живот као грађанске жртве рата има право на увећање породичне инвалиднине. Такође, и брачни друг палог борца који нема деце односно ако има једно дете или више деце која су неспособна за привређивање, под условом да је неспособност наступила пре 15 године живота, односно до  навршених 26 година, ако је дете било на школовању, поред права на породичну инвалиднину има право на увећану породичну инвалиднину.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права;
 • фотокопија личне карте или легитимације прогнаног лица;
 • изјава два сведока да подносилац захтева нема више деце, тј. да му је погинули борац био једино дете;
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право;
 • уверење војног органа о датуму и околностима погибије палог борца;
 • извод из МКР за дете палог борца;
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота.

6) Породична инвалиднина по умрлом војном инвалиду 

Чланови уже породице палог борца, чланови уже породице војног инвалида од I до VII групе, после његове смрти, и чланови уже породице лица које је погинуло или умрло од последица ране, повреде, озледе или болести задобијене под околностима из члана 7. и 9.  Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца имају право на породичну инвалиднину („Службени лист СРЈ“ број 24/98) Односи се на мирнодопске војне инвалиде.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду;
 • фотокопија личне карте;
 • извод из МКВ;
 • изјава два сведока да се удова није преудала;
 • извод из МКР за подносиоца захтева и децу;
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота;
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу;
 • извод из МКУ за покојног војног инвалида.

7) Борачки додатак 

Борачки додатак је додатак уз зараду остварену по основу радног односа.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на борачки додатак;
 • потврда о радном односу коју издаје послодавац;
 • потврда о висини исплаћене месечне зараде (издаје послодавац) ;
 • потврда о минималној заради по колективном уговору.

8) Здравствена заштита војних и породичних инвалида 

Корисници права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, право на здравствену заштиту остварују по прописима којима се регулише област здравства. Право на здравствену заштиту може се признати на основу члана 45. и 46. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“  бр. 24/98, 29/98 и 25/2000), као и на основу члана 7. Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ бр. 52/96) – али само под условом да корисник не испуњава услове за остваривање овог права по прописима у области здравства. Наиме, посебном Инструкцијом Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, право на здравствену заштиту (које је до 1. јануара 2007. године остваривано по прописима из области борачко-инвалидске заштите и заштите ЦИР) од 1. јануара 2007 године остварује се по прописима из области здравственог осигурања, тј. у складу са Законом о здравственом осигурању. Наведеном Инструкцијом посебно је напоменуто да градски орган поучи све кориснике, да стицањем својства осигураника у скаду са чланом 22. став 1. тачка 4) и чланом 24. став 2. Закона о здравственом осигурању, обезбеђен је исти обим здравствене заштите који су до тада имали, тј. обезбеђује се здравствена заштита у пуном износу из средстава обавезног здравственог осигурања, без плаћања партиципације, сходно члану 50. и 51. Закона о здравственом осигурању.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на здравствену заштиту;
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности);
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели (Служба за катастар непокретности и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање).

9) Здравствена заштита борачног друга и деце војног инвалида 

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на здравствену заштиту;
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности);
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствену заштиту;
 • извод из МКР за брачног друга  и децу;
 • извод из МКВ;
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели (Служба за катастар непокретности и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање)

10) Ортопедска и друга помагала 

Војни инвалид има право на ортопедска и друга помагала за оштећење организма по основу којих му је признат војни инвалидитет, у складу са медицинским индикацијама утврђеним Правилником за ортопедска и друга помагла војних инвалида (Службени лист СРЈ” број 37/2000).

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала;
 • предлог лекара специјалисте за ортопедска помагала;
 • уверење Фонда за здравствену заштиту о коришћењу помагала по прописима Фонда.

11) Право на бањско и климатско лечење 

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на бањско и климатско лечење.

12) Право на путничко моторно возило 

Војни инвалид коме је својство војног инвалида I групе признато трајно због ампутације или тешких оштећења екстремитета изједначених са ампутацијом екстремитета и због губитка вида на оба ока има право на путничко моторно возило домаће производње запремине до 1000 cm3. Војни инвалид може поново остварити правно на путничко моторно возило по истеку 7 година од дана преузимања раније примљеног возила.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на путничко моторно возило;
 • решење о признатом својству (важи за инвалиде I групе – 100% инвалидитета);
 • саобраћајна дозвола претходно добијеног путничког возила.

13) Једнократна помоћ по основу смрти војног инвалида 

Документација потребна за остваривање права

 • захтев на признавање права на једнократну помоћ;
 • извод из МКУ војног инвалида;
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 • изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са војним инвалидом или  се стара о њему најмање годину дана пре смрти.

14) Право на бесплатну и повлашћену вожњу 

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права;
 • фотокопија личне карте корисника личне или породичне инвалиднине;
 • књижице за повлашћену вожњу војних инвалида и ЦИР;
 • објаве за путовање корисника личне и породичне инвалиднине.

15) Накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права;
 • оверен позив од стране надлежног органа;
 • фотокопија личне карте корисника личне или породичне инвалиднине;
 • фотокопија личне карте пратиоца корисника личне или породичне инвалиднине коме је признато право на додатак за негу и помоћ и пратиоца детета корисника до навршене 15 године живота;
 • извод из МКР за дете корисника породичне инвалиднине.

16) Додатак за негу и помоћ 

Право на негу и помоћ имају инвалиди од I до IV групе.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ;
 • налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.

17) Ортопедски додатак 

Право на ортопедски додатак (месечни новчани износ) има војни инвалид од I до VI групе коме је војни инвалидитет утврђен због оштећења организма које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала ампутацију екстремитета или тешко оштећење екстремитета као и због губитка вида на оба ока.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права на ортопедски додатак;
 • налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала тешко оштећење екстремитета.

18) Накнада за време незапослености ратних војних инвалида од I до IV групе инвалидитета 

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев;
 • уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада);
 • копија радне књижице;
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности);
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели;
 • доказ из Агенције да не обавља приватну делатност.

19) Накнада трошкова сахране умрлог носиоца Партизанске споменице 1941” 

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање за наведену накнаду;
 • фотокопија Партизанске споменице 1941”;
 • извод из матичне књиге умрлих (МКУ);
 • фотокопија личне карте за подносиоца захтева и покојног носиоца Партизанске споменице 1941”;
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева;
 • изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева сносио трошкове сахране умрлог носиоца споменице;
 • рачун погребног предузећа као доказ о сахрани.

20) Месечно новчано примање по  основу незапослености ратних војних инвалида од V до X групе инвалидитета

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права;
 • уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада);
 • копија радне књижице и картона са евиденције незапослених (издаје Завод за тржиште рада).

21) Породични додатак 

Породични додатак остварују материјално необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу смрти војног инвалида коме је припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица, ако они и чланови њиховог домаћинства немају редовних прихода, који по члану домаћинства прелазе износ 25% од додатка за негу и помоћ од стране другог лица. Родитељи имају право на породични додатак под истим условима, ако то право не користе чланови уже породице. Сауживаоцима породичне инвалиднине припада један породични додатак.

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за остваривање права на породични додатак;
 • лична карта (фотокопија);
 • извод из МКР за подносиоца захтева;
 • извод из МКВ;
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева;
 • доказ о приходима домаћинства;
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности);
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели.

22) Месечно новчано примање војних инвалида и корисника породичне инвалиднине 

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права;
 • изводи из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних за чланове домаћинства;
 • извод из матичне књиге умрлих за лице од кога се изводи право;
 • изјаве сведока пред службеним лицем органа о саставу и приходима чланова домаћинства подносиоца захтева;
 • уверење о задужењу катастарским приходом;
 • уверење о коришћењу пензије или новчане накнаде из области пензијско-инвалидског осигурања за све чланове;
 • уверење о својству пензионера по основу самосталне делатности или земљорадничке пензије за све чланове (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и земљорадника);
 • извештај пореске управе о задужењу порезом подносиоца или чланова домаћинства;
 • потврде о школовању за децу старију од 15 година;
 • просек зараде запослених чланова домаћинства и подносиоца захтева, по основу радног односа у претходној години.

Члановима породице признаје се само једно месечно новчано примање према редоследу: брачни друг, деца, и родитељи. Кориснику припада једно месечно новчано примање и у случају када има више основа (војни инвалид и корисник породичне инвалиднине).

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 24.10.2019. године (Д); Ажурирано: 09.12.2019. године (Д); Ажурирано: 09.12.2021. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni