НАЗИВ УСЛУГЕ

1) Регистрација и издавање легитимације расељеног лица

2) Издавање дупликата легитимације ресељеног лица 

3) Промена у самој легитимацији расељеног лица 

4) Новорођенчад 

5) Укидање својства избеглог лица 

6) Признавање својства избеглице малолетном детету 

7) Накнадна регистрација 

8) Исправка/измена решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог лица 

9) Овера решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности 

10) Добијање сагласности за промену боравишта 

11) Добијање потврде да се лице налази / не налази у бази 

12) Добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите 

13) Накнада погребних трошкова 

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

Ниво надлежности: поверени послови.

ОПИС

Ниво надлежности: поверени послови.

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

 • орган: Општинска управа Кучево
 • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
 • канцеларија: приземље, број 11
 • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
 • контакт телефон (директан број двојник): 012/852-103
 • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
 • контакт особа: ЈН
 • контакт мејл: jelena.neric83@gmail.com

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ

1) За регистрацију и издавање легитимације расељеног лица, потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља, за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • изјава о смештају оверенa у општини или суду, односно уколико странка поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву;
 • две фотографије (25х32 цм) за старије од шеснаест година.

2) За издавање дупликата легитимације расељеног лица, потребно је: 

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља, за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте;
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

3) За промену у самој легитимацији расељеног лица, потребно је: 

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља,  за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • доказ везан за измену, не старији од шест месеци;
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

4) За новорођенчад, потребно је: 
 • потписан захтев странке;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР);
 • пријава боравка;
 • личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.

5) За укидање својства избеглог лица, потребно је: 

 • потписан захтев странке;
 • решење о признатом својству избеглог-прогнаног лица;
 • избегличка-прогнаничка легитимација;
 • решење о прихвату у држављанство РС, извод из истог, уверење о држављанству РС.

6) За признавање својства избеглице малолетном детету, потребно је: 

 • потписан захтев родитеља;
 • нове избегличке легитимације на име родитеља;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) за дете;
 • образац ЗБЕГ 2.

7) За накнадну регистрацију, потребно је: 

 • потписан захтев странке;
 • стара избегличка-прогнаничка легитимација;
 • доказ о спречености одазивању обавезној регистрацији.

 

8) За исправку/измену решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог лица, потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • избегличка-прогнаничка легитимација;
 • решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица;
 • докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига).

9) За оверу решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности, потребно је: 

 • потписан захтев странке;
 • оригинал решење Комесаријата;
 • избегличка/прогнаничка легитимација.

10) За добијање сагласности за промену боравишта, потребно је: 

 • потписан захтев странке;
 • доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава, или изјава власника који га прима на смештај, оверена у општини;
 • доказ да је кућа/стан, у који га прима, његово власништво (сагласност издаје поверник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се избегло лице пресељава).

11) За добијање потврде да се лице налази / не налази у бази, потребно је: 

 • потписан захтев странке;
 • лични документ (избегличка легитимација или лична карта).

 

12) За добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите, потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • решење о укидању статуса;
 • лични документ (избегличка/прогнаничка легитимација).

13) За накнаду погребних трошкова, потребно је: 

 • потписан захтев странке;
 • извод из матичне књиге умрлих (МКУ);
 • избегличка/прогнаничка легитимација преминулог лица;
 • оригинал рачуни погребног предузећа;
 • легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличко/прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених (МКР) за малолетне чланове породичног домаћинства);
 • доказ о незапослености од Националне службе запошљавања;
 • доказ о висини примања чланова породичног домаћинства.

Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране, под условом: да је преминуло лице имало статус избeглог/прогнаног лица и да до момента смрти није имало примања, по било ком основу у РС или земљи порекла, да лице, које остварује право на накнаду за делимично покриће погребних трошкова, нема приходе веће од 2500 динара, по члану породичног домаћинства.

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 24.10.2019. године (Д); Ажурирано: 09.12.2019. године (Д); Ажурирано: 09.12.2021. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni