Држава: Република Србија

Регион: Јужна и Источна Србија

Округ: Браничевски управни округ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Пун назив: Општинско веће Општине Кучево

ПИБ: 101276623 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Матични број: 07162995 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Седиште: Кучево

Улица: Светог Саве 76

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142

Радно време Општине Кучево: радним данима (понедељакпетак) 07.0015.00 ч (пауза: 09.3010.00 ч)

Контакт имејл: skupstinaivecekucevo@gmail.com (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Званична веб-презентација Општине Кучево: https://www.kucevo.rs/

Закон: Закон о локалној самоуправи

Веће изабрано на Конститутивној седници: 26.01.2024. године (након општинских избора 17.12.2023)

Састав на дан конституисања 26.01.2024. године (чланови):

  • Ненад Микић из Кучева председник Општине Кучево (СНС)
  • Невена Јовановић Траиловић из Церемошње заменица председника Општине Кучево (СНС)
  • Бојан Тадић из Раброва (СНС)
  • Мирослав Булутић из Нереснице (СНС)
  • Соња Стојановић из Волује (СНС)
  • Санела Анкић из Кучева (СНС)
  • Сања Вукојевић из Кучева (СПС)

Престанак дужности појединих чланова и њихових задужења током мандата:

... из ... (...)


Веће изабрано на Конститутивној седници: 26.01.2024. године (након општинских избора 17.12.2023)

Слика: чланови Општинског већа Општине Кучево током инаугурације (Конститутивне седнице) 26.01.2024. године (с лева): Сања Вукојевић (СПС), Мирослав Булутић (СНС), Бојан Тадић (СНС), Санела Анкић (СНС), Соња Стојановић (СНС).

Слика: чланови Општинског већа Општине Кучево по функцији 26.01.2024. године (с лева): Ненад Микић (председник Општине Кучево) и Невена Јовановић Траиловић (заменица председника Општине Кучево).

ОПИС

Општинско веће је извршни орган општине.

Њега чине председник општине, заменик председника општине и чланови које, на предлог кандидата за председника општине, бира скупштина општине, на време од четири године и то већином укупног броја одборника.

Закон је предвидео максималан број који може имати општинско веће у зависности од броја становника општине (до 5 чланова за општине до 15.000 становника, до 7 за општине до 50.000 становника, до 9 за општине, односно градове до 100.000 становника и до 11 преко 100.000 становника), а колико ће их бити у одређеној општини утврђује се њеним статутом.

Чланови општинског већа бирају се истовремено и обједињено са избором председника и заменика председника општине. Ни они не могу бити одборници, те ако су изабрани из реда одборника, избором им престаје одборнички мандат.

Чланови општинског већа могу бити задужени за једну или више области из надлежности општине. Могу, али не морају, бити на сталном раду у општини.

Општинско веће је надлежно да:

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина општине;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању, ако скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом или другим општим актом или одлуком скупштине општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација, у управним стварима из надлежности општине;

6) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је општина оснивач;

7) подноси Скупштини општине тромесечни извештај о раду јавних предузећа чији је општина оснивач;

8) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;

9) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелника управе за поједине области.

Председник општине је дужан да обустави од извршења одлуку општинског већа за коју сматра да није сагласна закону, пошто он одговара за законитост рада општинског већа.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: Информатор о раду Општине Кучевоˮ.

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано: 2019. године (Д); Ажурирано (сав садржај): 27.01.2024. године (Д); Ажурирано (делимично): 22.03.2024. године (Д)

 


АКТИ

Погледајте акте и на веб-страници: "СЕРВИС ГРАЂАНА / ОСТАЛО / Општинско веће" .


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni