ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ (13.09.2023):

[Заштита животне средине, 14.09.2023]

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду Општинске управе Кучево објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода, на КП бр. 3346/1, 3380, 3345, 8237 и 3052 КО Раброво, општина Кучево.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

ОБАВЕШТЕЊЕ (јул 2021)

[Заштита животне средине, 14.09.2023]

Обавештавате се да је носилац пројекта „GANGYAN COO“ ДОО СМЕДЕРЕВО поднео Министарству животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона са годишњим капацитетом 1.000.000 тона на катастарским парцелама бр. 1539 КО Каона и 1532/1 КО Кучево.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЧА

На основу члана 75, става 4 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр.72/09) и Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра загађивања, као и методологије за врсте, начине и рокове прикупљања података, надлежни орган јединице локалне самоуправе води Локални регистар извора загађивача.

Регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања и испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитата у одговарајућим привредним делатностима, што је дато у Прилогу 1 Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађења.

За потребе регистра, прикупљају се следећи подаци:

1. Загађујуће материје које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу 2  Списак загађујућих материја

2. Загађујуће материје које се емитују у ваздух, дате су у Прилогу 3 Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

3. Загађујуће материје које се емитују у воду, дате су у Прилогу 4 Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности 

Подаци за Локални регистар извора загађења се достављају попуњавањем образаца у складу са приложеним упутством, а до 31. марта текуће године за прошлу годину, на следећи начин:

1. Један комплет образаца у штампаној форми, укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица, доставити на адресу: Општинска управа Кучево, Одељење за привреду и имовинско правне послове, Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево;

2. Један комплет образаца на имејл адресу sokucevo@kucevo.rs

Упутство за попуњавање образаца:

1. Образац 1 Општи подаци о извору загађивања

2. Образац 2 Емисије у ваздуху (ГОДИШЊИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА)

3. Образац 3 Емисије у воде

4. Образац 4 Емисије у тло (земљиште)

5. Образац 5 Управљање отпадом


СВИ ПРИЛОЗИ:

Предлог за фонд 2019.
downloads: 328 | type: docx | size: 20 kB
Извештај о раду Комисије - 2018.
downloads: 322 | type: docx | size: 17 kB
Мониторинг стања комуналне буке
downloads: 574 | type: pdf | size: 1 MB
Упутство за попуњавање образаца
downloads: 938 | type: pdf | size: 3 MB
Прилог 4
downloads: 955 | type: pdf | size: 103 kB
Прилог 3
downloads: 950 | type: pdf | size: 132 kB
Прилог 2
downloads: 909 | type: pdf | size: 58 kB
Прилог 1
downloads: 917 | type: pdf | size: 148 kB
Образац 5
downloads: 904 | type: xls | size: 57 kB
Образац 4
downloads: 891 | type: xls | size: 55 kB
Образац 3
downloads: 876 | type: xls | size: 99 kB
Образац 2
downloads: 950 | type: xls | size: 82 kB
Образац 1
downloads: 957 | type: xls | size: 102 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni