ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ

[Заштита животне средине, 10.07.2024]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

Носилац пројекта EGERIA DOO BEOGRAD, Краља Милутина 49/2, 11000 Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат експлоатације гранита као архитектонско-грађевинског камена на површинском копу "ВАЉА МИКА" код Кучева, заведен под бројем 001930793 2024 од 13.06.2024. године.

ЦЕЛО ОБАВЕШТЕЊЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

[Заштита животне средине, 01.07.2024]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ - Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња кабловског вода 35 kV и оптичког вода од фотонапонске електране "Кучево 1" до ТС 110/35/10 kV Нересница и оптичког вода за обезбеђење интернет сервиса у општин Кучево.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ - Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња кабловског вода 35 kV и оптичког вода од фотонапонске електране "Кучево 2" до  ТС 110/35/10 kV Нересница.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

САГЛАСНОСТ

[Заштита животне средине, 26.06.2024]

РЕШЕЊЕ - Даје се сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења за пројекат Изградња кабловског вода 35 kV и оптичког вода од фотонапонске електране "Кучево 2" до трансформаторске станице ТС1 110/35/10 kV Нересница.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

САГЛАСНОСТ

[Заштита животне средине, 26.06.2024]

РЕШЕЊЕ - Даје се сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења за пројекат Изградња кабловског вода 35 kV и оптичког вода од фотонапонске електране "Кучево 1" до трансформаторске станице ТС1 110/35/10 kV Нересница и оптичког вода за обезбеђење интернет сервиса.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

ОБАВЕШТЕЊЕ

[Заштита животне средине, 13.06.2024]

Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња кабловског вода 35 kV и оптичког вода од фотонапонске електране "Кучево 2" до ТС 110/35/10 kV Нересница и оптичког вода за обезбеђење интернет сервиса у Општини Кучево.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

ОБАВЕШТЕЊЕ

[Заштита животне средине, 13.06.2024]

Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња кабловског вода 35 kV и оптичког вода од фотонапонске електране "Кучево 1" до ТС 110/35/10 kV Нересница и оптичког вода за обезбеђење интернет сервиса у Општини Кучево.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

ОБАВЕШТЕЊЕ

[Заштита животне средине, 23.05.2024]

Решење: Утврђује се да за Пројекат Радио базна станица "BA 1695-01 PO-Duboka" на КП бр. 6055/2 КО Дубока, општина Кучево, носиоца пројекта "A1 SRBIJA DOO" Београд, Улица Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

ОБАВЕШТЕЊЕ

[Заштита животне средине, 16.05.2024]

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Радио станица ФМ предајника РТВ Кучево 88,9 на КП бр. 5026/2 КО Кучево 1, општина Кучево.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

ОБАВЕШТЕЊЕ

[Заштита животне средине, 13.05.2024]

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће "ABМ Internacional" д. о. о, Хоргошки пут 158, Палић, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера, мермерисаних кречњака и кречњака као карбонатне сировине из лежишта "Понорац", на КП бр. 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328/1, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337 и 1361, све КО Равниште; КП бр. 1524, 1525, 1526, 1531/1, 1531/2, 1533, 1534, 1535, 1536/2, 1539, 1542, 1543, 1545/1, 1545/2 и 3587, све КО Церемошња; и КП бр. 2946 и 2981, обе КО Кучајна, на подручју општине Кучево, дана 14.02.2024. године, заведен под бројем 000541955 2024.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства http://www.ekologija,gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/ и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]

МИШЉЕЊЕ

[Заштита животне средине, 07.05.2024]

Мишљење (07.05.2024) за Пројекат - изградња кабловског вода 35 КВ и оптичког вода од фотонапонске електране "Кучево 2" до Нересница КП бр. 806, 752/3, 757/2, 767, 791, 696, 677, 614, 602, 603, 6963, 531, 530, 516, 517, 518, 528, 527, 526, 533, 524, 523 и 536 КО Нересница, општина Кучево.


[Прочитај више кликом ОВДЕ]


1-10 од 18 Следећа страна >>

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЧА

На основу члана 75, става 4 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр.72/09) и Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра загађивања, као и методологије за врсте, начине и рокове прикупљања података, надлежни орган јединице локалне самоуправе води Локални регистар извора загађивача.

Регистар садржи податке које достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања и испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитата у одговарајућим привредним делатностима, што је дато у Прилогу 1 Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађења.

За потребе регистра, прикупљају се следећи подаци:

1. Загађујуће материје које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу 2  Списак загађујућих материја

2. Загађујуће материје које се емитују у ваздух, дате су у Прилогу 3 Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности

3. Загађујуће материје које се емитују у воду, дате су у Прилогу 4 Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности 

Подаци за Локални регистар извора загађења се достављају попуњавањем образаца у складу са приложеним упутством, а до 31. марта текуће године за прошлу годину, на следећи начин:

1. Један комплет образаца у штампаној форми, укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица, доставити на адресу: Општинска управа Кучево, Одељење за привреду и имовинско правне послове, Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево;

2. Један комплет образаца на имејл адресу sokucevo@kucevo.rs

Упутство за попуњавање образаца:

1. Образац 1 Општи подаци о извору загађивања

2. Образац 2 Емисије у ваздуху (ГОДИШЊИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА)

3. Образац 3 Емисије у воде

4. Образац 4 Емисије у тло (земљиште)

5. Образац 5 Управљање отпадом


СВИ ПРИЛОЗИ:

Предлог за фонд 2019.
downloads: 442 | type: docx | size: 20 kB
Извештај о раду Комисије - 2018.
downloads: 434 | type: docx | size: 17 kB
Мониторинг стања комуналне буке
downloads: 670 | type: pdf | size: 1 MB
Упутство за попуњавање образаца
downloads: 1033 | type: pdf | size: 3 MB
Прилог 4
downloads: 1067 | type: pdf | size: 103 kB
Прилог 3
downloads: 1108 | type: pdf | size: 132 kB
Прилог 2
downloads: 1001 | type: pdf | size: 58 kB
Прилог 1
downloads: 1033 | type: pdf | size: 148 kB
Образац 5
downloads: 1052 | type: xls | size: 57 kB
Образац 4
downloads: 1009 | type: xls | size: 55 kB
Образац 3
downloads: 981 | type: xls | size: 99 kB
Образац 2
downloads: 1065 | type: xls | size: 82 kB
Образац 1
downloads: 1054 | type: xls | size: 102 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni