САДРЖАЈ:


 

[ СЕРВИС ГРАЂАНА ]

Садржај ажуриран: 12.07.2023. године (Д)


ОПИС

Одељење за инспекцијске послове oбавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине и извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини Кучево.

Одељење за инспекцијске послове чине следеће инспекције за територију општине Кучево:

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Обавља послове управног надзора над применом одредаба Закона о планирању и изградњи и других прописа, донетих на основу закона, којима се уређују питања од значаја за изградњу објеката (за објекте за које одобрење за изградњу издаје Општина Кучево). 

У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је надлежан да утврди да је ли за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку грађења, односно да ли је издато решење из члана 145  Закона о планирању и изградњи; да ли извођач радова, пројектант, лице које врши стручни надзор испуњава прописане услове; да ли је градилиште обележено на прописан начин; да ли изведени радови, материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције; да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о комуналним делатностима. Врши контролу стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа која је основала општина и предузећа којима је поверено вршење комуналних послова у областима: одржавања улица, тргова, коловоза; одржавања, уређења и чишћења јавних и зелених површина; коришћења и одржавања објеката за снабдевање општине водом за пиће; одвођења и пречишћавање отпадних вода, одвођење атмосферских вода са јавних површина, одржавања шахти и хидраната; испуштања отпадних вода; одржавања и експлоатације градске канализације; функционисања јавне расвете; одржавања и уређења гробља; уређења и одржавања пијаца и производње и снабдевања паром.    

Врши надзор над: спровођењем одредаба Закона о одржавању стамбених зграда и станова; контролом радног времена у угоститељству, занатству и трговини; чишћењем снега и леда са јавних површина; продајом ван пијачног простора и одобрених локација; заузећем јавних површина; паркирањем возила на јавним и зеленим површинама; раскопавањем јавних површина и враћањем истих у првобитно стање; држањем домаћих животиња; начином одређивања и обележавања кућа бројевима и другим комуналним областима које су регулисане позитивним прописима.

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Обавља послове управног надзора над спровођењем одредаба Закона о јавним путевима, Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и прописа донетих на основу ових закона о обављању локалног превоза: ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз. Затим Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима, Одлуке о јавном превозу путника и ствари на територији општине Кучева и Одлуке о такси превозу на територији општине Кучево. 

Решава у управном поступку по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање делатности ауто-такси превоза.

Решавајући у управним стварима о правима и обавезама или правним интересима грађана и правних лица, све напред наведене инспекције примењују одредбе Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку.

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni