IV ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО

Општинска управа образује се као јединствени орган. У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова. У Општинској управи Општине Кучево образоване су УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕˮ под називом ОДЕЉЕЊАˮ. Општинском управом руководи начелник (начелница), одељењем руководилац (руководитељка, руководитељица), а одсеком шеф (шефица).

 

ПРОЦЕДУРЕ

 

Организационих јединица (одељења) Општинске управе Кучево

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив oрганизационих јединица органа (Општинске управе Кучево)

IV-01

01

Одељење за друштвене делатности

   

       Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа

   

       Одсек за послове месних канцеларија и матичара

IV-02

02

Одељење за општу управу

IV-03

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

   

       Одсек за пољопривреду

IV-04

04

Одељење за буџет и финансије

   

       Одсек за рачуноводство

IV-05

05

Одељење за инспекцијске послове

   

       Одсек за локалну пореску администрацију

IV-06

06

Одељење за локални економски развој

IV-07

07

Одељење за послове локалне пореске администрације

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа (Општинске управе Кучево) јединице локалне самоуправе (Општине Кучево); од 01 до 07 – шифра (редни број) организационих јединица (одељења).

 

 


Веб-страницу израђује (дизајн, прелом, форма, табеларни прегледи, линкови, објава): kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Ажурирање: 05.09.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni