ЈАВНИ КОНКУРСИ И ПОЗИВИ У ОБЛАСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2020. ГОДИНУ


Општина Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

Контакт: 012/852-141 (централа Општине Кучево)КЛИКНИ НА ПЛАВИ САДРЖАЈ И ОТВОРИ/СКИНИ

 

Ha основу члана 20 и 44 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која релизују удружења („Службени гласник РС“ 16/18) члана 19 и 42 Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“ бр. 12/08, 8/09, 4/10, 7/12, 3/13, 3/14, 9/14, 10/15, 9/16) и Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета Општине Кучево, бр. III-02-10/2020, Председник општине Кучево доноси

 

ОДЛУКУ

о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Кучево

 за 2020. годину

I

Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине Кучево за 2020. годину у укупном износу од 5.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана са седиштем на територији општине Кучево у 2020. години.

II

Текст јавног конкурса гласи:

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета општине за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за 2020. годину

 

Позивају се сва удружења грађана да доставе програме од јавног интереса које реализују и који се финансирају из буџета Општине Кучево.

Услови за учествовање на конкурсу

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштита избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке и културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, неговања историјских тековина, развоја културно-уметничког стваралаштва, активности пензионерских организација, хуманитарних и осталих програма у којима организације и удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Критеријуми за оцењивање програма

Основни критеријуми за доделу средстава удружењима из буџета за програме од јавног интереса су:

-          да удружење има статус правног лица;

-          да се програм удружења реализује на територији општине и за потребе становника општине Кучево;

-          да је удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења;

-          да удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја;

-          законито и ефикасно коришћење средстава која су им раније додељена из буџета.

Приоритет за доделу средстава имаће удружења и организације која:

-       Располажу одговарајућим капацитетима за реализацију програма;

-       Имају већи број чланова удружења;

-       Своје програме радa усмеравају ка већем броју корисника;

-       Могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове;

-       Имају успешност у реализацији програма;

-       Раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у специфичним животним ситуацијама;

-       Своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

Начин подношења захтева

Удружења грађана подносе пријаву на посебном обрасцу - пријави која се може преузети у просторијама Општинске управе Кучево, као и на званичкој интернет презентацији www.kucevo.rs на веб-страници https://www.kucevo.rs/servis-gradana/javni-konkursi-i-javni-pozivi-2020/udruzhena-gradana-2020.php. Уз образац пријаве на јавни позив, удружења подносе програм који садржи:

-   назив и седиште удружења;

-   доказ о упису у регистар;

-   опис програма и програмских активности;

-   план рада са финансијским планом;

-   одлуку удружења о усвајању програма/плана рада за текућу годину;

-   прецизирање на коју се област програм односи;

-   податке о циљној групи на коју се програм односи, опис проблема циљне групе;

-   картон депонованих потписа или оверу потписа код надлежног органа;

-   оверену изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски.

Комплетна документација за јавни конкурс доставља се у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се предаје на писарници Општинске управе Кучево са назнаком: "Општинска управа - Комисији за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана која се финансирају из буџета Општине – Не отварати“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење захтева и одлучивање по захтевима

Рок за подношење пријава програма по јавном конкурсу је од 18. фебруара 2020.године до 05. марта 2020. године.

Предлог Одлуке о избору програма удружења грађана који се финансирају из буџета Општине Кучево Комисија доставља Председнику општине.

Председник општине на основу предлога Комисије доноси Одлуку о избору програма рада удружења грађана која се финансирају из буџета у року од 7 дана од дана пријема предлога Одлуке од стране Комисије. Удружења грађана чији су програми изабрани на јавном конкурсу закључују уговор о финансирању програма рада којим се уређују права, обавезе и одговорност уговорних старна као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.

Све додатне информације у вези са конкурсом могу се добити сваког радног дана од 7 до 15 часова у просторијама Општинске управе општине Кучево, Светог Саве бр. 76, канцеларија број 24, или на телефоне број: 012/852-141 (централа) и 063/1996045.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Кучево и на званичној интернет презентацији општине Кучево www.kucevo.rs.

 

Брoj: II-06-2-53/2020

Датум: 18.02.2020. године                         

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋ

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni