ЈАВНИ КОНКУРСИ И ПОЗИВИ У ОБЛАСТИ МЕДИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ


Општина Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

Контакт: 012/852-141 (централа Општине Кучево)КЛИКНИ НА ПЛАВИ САДРЖАЈ И ОТВОРИ/СКИНИ

 

Ha основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања („Службени гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС'', бр.19/18) чл. 11. тач. 34. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“ бр. 12/08, 8/09, 4/10, 7/12, 3/13, 3/14, 9/14, 10/15, 9/16 и 3/17), Одлуке о буџету општине Кучево за 2020. годину („Службени гласник општине Кучево“ бр. 13/19), Председник општине Кучево објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфининансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кучево у 2020. години


I  Намена средстава и износ

Средства за суфинанисрање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања планирана су у буџету Општине Кучево за 2020. годину у износу од 1.200.000,00 динара. Максимални износ за доделу средстава по пројекту је 500.000,00 динара, односно минимални износ за доделу средстава по пројекту је 20.000,00 динара.

Намена конкурса

1._Суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Кучево, а посебно особа са инвалидитетом;

2._Права на јавно информињање националних мањина;

3. Заштита и развој људских права и демократије, слободан развој личности и заштита деце и младих, развој културног и уметничког стваралаштва, развој образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развој науке, спорта и физичке културе, праћење развоја промоције пројеката у области привреде (привредних пројеката), заштита животне средине и здравља људи и остале медијске садржаје који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

II  Право учешћа

Начин подношења захтева

На конкурсу може учествовати:

1._Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

2._Правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

Јавни позив се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дуже од 3 године.

III  Критеријуми за оцену пројекта

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1._Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2._У којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

      остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

      остваривања намене конкурса;

      усклађености пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

      идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

      заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско-истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

      усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

      степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

      мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

      разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

      степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

      степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

      неопходних ресурса за реализацију пројекта;

      стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностим апројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

      прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

      економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

Посебни критеријуми за оцењивање пројекта

1._Доступност (покривеност фреквенцијом и дистрибуција) медијских садржаја већем броју корисника, првенствено на територији општине Кучево;

2._Оригиналност и значај пројекта за кориснике на територији општине Кучево.

IV  Рокови

Пријаве на Јавни позив подносе се у року од 20 дана од дана објављивања у недељнику "Реч народа" и на званичној интернет презентацији Општине Кучево (www.kucevo.rs).

Одлука о расподели средстава досноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса, иста ће бити објављена на звнаничној интернет презентацији Општине Кучево и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.

Корисник средстава дужан је да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2020. године.

V  Документација

Учесник конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

Попуњен и оверен пријавни Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања):

Предлог пројекта (приложени фајл: Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансираwе из области јавног информисања (ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА))

– Буџет пројекта (приложени фајл: Образац 1 - Табела за пројектно суфинансираwе из области јавног информисања (БУЏЕТ ПРОЈЕКТА))

Пријавни обрасци доступни су на званичној интернет презентацији Општине Кучево www.kucevo.rs на веб-адреси https://www.kucevo.rs/servis-gradana/konkursi-javni-pozivi-2020/mediji-2020.php

Подносилац пројекта је обавезан да приложи и следећу докуменатацију:

фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

фотокопију решења о упису у Регистар медија;

фотокопија решења Регулаторног тела о издавању дозвола за емитовање програма;

доказ да ће суфинансирани медијски садржаj бити реализован путем медија;

доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса, није блокиран;

детаљан опис пројекта на прописаном обрасцу (Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансираwе из области јавног информисања);

детаљно разрађен буџет пројекта на прописаном обрасцу (Образац 1 - Табела за пројектно суфинансираwе из области јавног информисања).

Пријаве на конкурс подносе се Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија) на обрасцу 1Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и обрасцу 1Табела за пројектно суфинансирање из области јавног информисања у 4 примерка, а остала обавезна документација у 1 примерку. Пријаве слати у штампаном облику и на ЦД-у, предајом преко писарнице Општинске управе општине Кучево лично или путем поште на адресу: Општинска управа Кучево, Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево, са назнаком: Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања, у затвореној коверти, насловљено за "Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години" и са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ“.

Конкурсни материјал се не враћа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

VI   Позив за учешће у раду комисије

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем предложе своје чланство у комисији. Уз предлог за члана комисије доставља се и његова кратка биографија.

Удружења и појединци предлоге за члана комисије могу послати Општини Кучево у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ Пожаревац, предајом преко писарнице Општинске управе општине Кучево лично или путем поште на адресу: Општинска управа Кучево, Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево са назнаком за "Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања" - предлог за члана комисије.

Све додатне информације у вези са конкурсом могу се добити сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у просторијама Општинске управе општине Кучево, Светог Саве бр. 76, канцеларија број 24, или на телефоне број: 012/852-141 (централа) и 063/19-96-045.

 

Брoj: II-06-2-16/2020

Датум: 15.01.2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋ

 

П. С. Јавни позив је објављен у недељнику Браничевског округа "Реч народа" дана 21.01.2020. године у новинском издању броју 3613 од 21. јануара 2020. године (уторак), као и на овој страници сајта Општине Кучево истог датума.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni