Држава: Република Србија

Регион: Јужна и Источна Србија

Округ: Браничевски управни округ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПИБ: 101276623 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Матични број: 07162995 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Седиште: Кучево

Улица: Светог Саве 76

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142

Контакт (секретарица Кабинета председника Општине Кучево): 012/852-178 или 012/852-684

Радно време Општине: радним данима (понедељакпетак) од 07.00 до 15.00 часова (пауза: 09.3010.00 часова)

Контакт имејл: predsednik@kucevo.rs (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Званична веб-презентација Општине Кучево: https://www.kucevo.rs/

Закон: Закон о локалној самоуправи

Председник Општине Кучево: Ненад Микић из Кучева (СНС, са изборне листе "Александар Вучић  Кучево не сме да стане", изабран 26.01.2024. године на Конститутивној седници)

Заменица председника Општине Кучево: Невена Јовановић Траиловић из Церемошње (СНС, са изборне листе "Александар Вучић  Кучево не сме да стане", изабрана 26.01.2024. године на Конститутивној седници)

Изабрани: 26.01.2024. године (након општинских/локалних избора 17.12.2023. године)

Слика: Председник Општине Кучево Ненад Микић (СНС)

Слика: Заменица председника Општине Кучево Невена Јовановић Траиловић (СНС)

Слика: Народни посланик у Народној скупштини Републике Србије др Иван Рајичић (СНС)

ОПИС

Председник општине је извршни орган локалне власти.

Председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Кандидата за председника општине предлаже председник скупштине општине. Председнику општине избором престаје мандат одборника.

Председник општине је на сталном раду у општини.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменика председника предлаже кандидат за председника општине.

Председник општине је надлежан:

1) да представља и заступа општину;

2) да предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) да усмерава и усклађује рад општинске управе;

5) да доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

6) да врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран на образложени предлог најмање једне трећине одборника, при чему је одлука донета ако је за њу гласала већина од укупног броја одборника у скупштини (на исти начин на који је изабран). Разрешењем председника општине престаје мандат и заменику председника општине, као и члановима општинског већа, пошто су они и изабрани на његов предлог.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: Информатор о раду Општине Кучевоˮ.

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано: 2019. године (Д); Ажурирано (сав садржај): 22.03.2024. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni