НАЗИВ УСЛУГЕ

Стицање статуса енергетски угожени купац електричне енергије

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

Ниво надлежности: поверени послови

ОПИС

На основу члана 5 Уредбе о енергетски угроженом купцу, („Службени гласник РС”, број 113/15) подноси се захтев за издавање Решења о стицању статуса енергетски угроженог купца електричне енергије.

Енергетски угрожени купац електричне енергије је купац из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије које троши максималну количину у складу са напред наведеном Уредбом.

Критеријуми за стицање статуса су: укупан месечни приход домаћинства, број чланова домаћинства и имовно стање.

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • орган: Општинска управа Кучево
  • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
  • канцеларија: приземље, број 11
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • контакт телефон (директан број двојник): 012/852-103
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • контакт особа (повереница): Ружица Рајић
  • контакт мејл: rajic.ruzica@gmail.com

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ

За стицање статуса енергетски угожени купац електричне енергије, потребно је:

Захтев (попуњава се код службеника).

Доказ о броју чланова домаћинства – копија личне карте, изјава два сведока дата пред надлежним органом, док извод рођених и венчаних прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено.

Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства за претходни месец.

Доказ о стамбеном простору који подносилац захтева и чланови његовог домаћинства поседују или користе.

Доказ Службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности (прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено).

Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању.

Последњи рачун за електричну енергију на адреси становања.

ПРАВНИ ОСНОВ

УРЕДБА О ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОМ КУПЦУ (Сл. гласник РС, бр. 113/2015, 48/2016 - др. правилник, 88/2016 - др. правилник, 49/2017 - др. правилник, 104/2017 - др. правилник, 36/2018 - др. правилник, 59/2018, 88/2018 - др. правилник, 34/2019 - др. правилник, 82/2019 - др. правилник, 76/2020 - др. правилник, 144/2020 - др. правилник и 51/2021 - др. правилник)

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 16.12.2019. године (Д); Ажурирано: 11.12.2021. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni