ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ И ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ


 


ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ: У складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РСˮ, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в 11. Регистар обједињених процедураˮ, објављујемо грађевинске дозволе у електронском облику путем интернета.

ПРИЛОЗИ:

1-6 од 102 Следећа страна >>

 


ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: У складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РСˮ, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в 11. Регистар обједињених процедураˮ и у складу са Уредбом о локацијским условима (Службени гласник РСˮ, бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017 - https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_lokacijskim_uslovima.html) члан 10 Објављивање локацијских условаˮ, објављујемо локацијске услове у електронском облику путем интернета.

ПРИЛОЗИ:

Локацијски услови 353-38/22-03
downloads: 55 | type: pdf | size: 151 kB
Локацијски услови 353-37/22-03
downloads: 63 | type: pdf | size: 164 kB
Локацијски услови 353-36/22-03
downloads: 67 | type: pdf | size: 166 kB
Локацијски услови 353-34/22-03
downloads: 60 | type: pdf | size: 156 kB
Локацијски услови 353-33/22-03
downloads: 70 | type: pdf | size: 148 kB
1-6 од 38 Следећа страна >>

 


УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ: У складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РСˮ, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в, став 3 11. Регистар обједињених процедураˮ, објављујемо употребне дозволе у електронском облику путем интернета.

ПРИЛОЗИ:

Употребна дозвола 351-387/22-03
downloads: 62 | type: pdf | size: 105 kB
Употребна дозвола 351-379/22-03
downloads: 67 | type: pdf | size: 102 kB
Употребна дозвола 351-367/22-03
downloads: 61 | type: pdf | size: 102 kB
Употребна дозвола 351-363/22-03
downloads: 76 | type: pdf | size: 104 kB
Употребна дозвола 351-362/22-03
downloads: 69 | type: pdf | size: 104 kB
1-6 од 39 Следећа страна >>


ОПИС

Првог дана марта месеца 2015. године ступиле су на снагу одредбе Закона о планирању и изградњи које предвиђају ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ за издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145 овог закона.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145 Закона о планирању и изградњи, издавање локацијских услова, пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфрструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката односно издавања локацијаских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности Општине Кучево.

Ова процедура предвиђена је новим Законом о планирању и изградњи са циљем да се на лакши, бржи и једноставнији начин омогући грађанима да у што краћем року дођу до неопходног одобрења за градњу.

Спровођење обједињене процедуре у Општини Кучево врши се од стране Јединице за обједињену процедуру у оквиру Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду, Улица Светог Саве број 76, приземље (канцеларија број 10)

Додатне информације грађани могу добити позивом на број телефона 012/852-141 или 012/852-142, или на имејл-адресе: urbanizam@kucevo.rs, objedinjenaprocedura@kucevo.rs, gradjevnirastvo@kucevo.rs.


Обједињену процедуру из ранијих година погледајте на веб-страници АРХИВАˮ.


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni