НАЗИВ УСЛУГЕ

Оснивање, промена, брисање предузетника

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

Сарадник на пословима: Ружица Рајић

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

 • орган: Општинска управа Кучево
 • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
 • канцеларија: приземље, број 11
 • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
 • контакт телефон (директан број двојник): 012/852-103
 • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
 • контакт особа: Ружица Рајић
 • контакт мејл: rajic.ruzica@gmail.com

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ

Пријаве се могу поднети:

 • лично у АПР-у у Београду;
 • лично у Организационој јединици АПР-а у Пожаревцу;
 • лично у Општинској управи Кучево, канцеларији број 11 (код сараднице на пословима за предузетнике).

Све информације у вези предузетника, које води АПР, можете видети на веб-сајту Агенције за привредне регистре (АПР-у) почетна страница: https://www.apr.gov.rs/регистри/предузетници.1074.html.

Упутства за оснивање, промене, брисање можете видети на веб-адреси: https://www.apr.gov.rs/регистри/предузетници/упутства/.1082.html.

Општа упутства можете видети на веб-адреси: https://www.apr.gov.rs/регистри/предузетници/упутства/општа-упутства-.1082.html.

 

ОПШТА УПУТСТВА

(извор: https://www.apr.gov.rs/регистри/предузетници/упутства/општа-упутства-.1082.html од 10.12.2021)

Садржај:

Контакти:

Инфо центар (опште информације)

011/20-23-350

Радно време: од 09 до 15 часова

Aгенција за привредне регистре
Бранкова 25
11000 Београд
Србија

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција

Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра приведних субјеката-предузетници, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за оснивање предузетника

 • Висина накнаде за регистрацију оснивања предузетника износи 1.600,00 динара,
 • Висина накнаде за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

Накнаде за промене података о предузетнику

 • Висина накнаде за регистрацију промене података о предузетнику износи 850,00 динара.
 • Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 850,00 динара увећава се за 450,00 динара по промени.

Накнада за брисање предузетника

 • Висина накнаде за брисање предузетника износи 1.300,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, копија и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим подацима о предузетнику 1.000,00 динара,
 • за издавање преписа одлука регистратора 1.000,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, 30,00 динара по страни документа,
 • за издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 550,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1.000,00 динара по предузетнику,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 550,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о предузетнику износе:

 • за резервацију назива 1.100,00 динара,
 • за регистрацију издвојеног места обављања делатности 850,00 динара по издвојеном месту,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 850,00 динара.
 • Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 24.10.2019. године (Д); Ажурирано: 16.12.2019. године (Д); Ажурирано: 19.07.2023. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni