НАЗИВ УСЛУГЕ

1) издавање локацијских услова

2) издавање грађевинске дозволе

3) пријава радова

4) издавање употребне дозволе

5) прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу

6) прибављање исправа и других докумената који издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности

7) обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту и за утврђивање кућног броја

8) измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

ОПИС

Министарство надлежно за послове грађевинарства, надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежни орган), дужни су да одреде посебну организациону целину у свом саставу, која спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту и за утврђивање кућног броја (у даљем тексту: обједињена процедура).

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • орган: Општинска управа Кучево
  • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
  • канцеларија: приземље, број 10
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • контакт мејл: gradjevinarstvo@kucevo.rs – користи се приликом издавања грађевинских дозвола, употребних дозвола, решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи, пријаве радова, пријаве завршетка израде темеља, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, прикључка објекта на комуналну и другу инфраструктуру, давања сагласности на пројектно-техничку документацију у погледу мера заштите од пожара од стране МУП-a –Сектора за ванредне ситуације Пожаревац, издавање потврде о клаузули правноснажности, захтева за остале поступке односно решења о исправци грешке, и слично.
  • контакт мејл: urbanizam@kucevo.rs – користи се приликом издавања локацијских услова.
  • контакт мејл: sinisaprivulovic@gmail.com – користи се приликом обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

ПРАВНИ ОСНОВ

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 11.12.2021. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni