НАЗИВ УСЛУГЕ

1) Промена личног имена

2) Исправка матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана

3) Накнадни упис рођених, венчаних, умрлих

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • орган: Општинска управа Кучево
  • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
  • канцеларија: приземље, број 11
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • контакт телефон (директан број двојник): 012/852-103
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • контакт особа: Ружица Рајић
  • контакт мејл: rajic.ruzica@gmail.com

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ

1) За промену личног имена, потребна је следећа документација:

ЗАХТЕВ са наведеним разлозима за промену личног имена (попуњава лично код службеника)  

Фотокопију важеће личне карте и одштампани подаци са читача електронске личне карте подносиоца захтева

За захтев преко пуномоћника оригинал овереног пуномоћја и фотокопија  личне карте пуномоћника и одштампани подаци са читача електронске личне карте

Извод из матичне књиге рођених, венчаних и уверење о држављанству (прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено)

Извод из матичне књиге рођених (МКР) за децу (због промене личног имена родитеља кроз МКР за децу) (прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено)

Уверење Суда да лице није под истрагом, да није подигнута оптужница и да није изречена неправоснажна одлука (прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено)

Уверење из казнене евиденције (прибавља се службеним путем)

Уверење да је лице измирило пореске обавезе (прибавља се службеним путем)

Уверење Општинске управе Кучево – Одељење за буџет и финансије о измиреним пореским обавезама од имовине (прибавља се службеним путем)

Доказ од Шенгенског информационог система да подносиоцу захтева није стављена забрана уласка у неку од земаља Европске уније (прибавља странка)

Податке Полицијске управе о подношењу захтева за издавање личне карте или путне исправе и да ли се примењују посебни услови за издавање истих и да ли се подносилац захтева налази на евиденцији лица за која је по основу Споразума о реадмисији покренут поступак и дата сагласност за враћање у Србију (прибавља се службеним путем)

За разведене, пресуда о разводу брака (прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено)

За малолетна лица сагласност оба родитеља

За дете старије од 10 година – и његова сагласност

Личну изјаву, под кривичном и материјалном одговорношћу, својеручно потписану, о околностима везаним за пасош Републике Србије који  поседује, о потреби путовања у иностранство и о чињеници да нема сметњи у виду забране уласка у земље ЕУ или неке треће земље (лично код службеника)

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: такса за промену личног имена
● прималац: приходи општинског органа управе

● износ:
3600,00 или 1200,00 (ако је разлог промена развод брака)
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97  
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: такса за промену личног имена
● прималац: републичка административна такса

● износ:
940,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

 

2) За исправку матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана, потребно је:

ЗАХТЕВ за исправку са наведеним разлозима (попуњава лично или код службеника)  

Фотокопија личне карте, пасоша и друге документације

Извод из матичне књиге рођених, венчаних, уверења о држављанству (прибавља странка или даје изјаву да орган прибави службено)

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: такса за доношење решења о исправци грешке у матичним књигама
● прималац: приходи општинског органа управе

● износ:
250,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97  
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: такса за доношење решења о исправци грешке у матичним књигама
● прималац: републичка административна такса

● износ:
1040,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

 

3) За накнадни упис рођених, венчаних, умрлих, потребно је:

ЗАХТЕВ за накнадни упис са наведеним разлозима

Уверење да лице није уписано у наведене књиге из места рођења и пребивалишта родитеља/стараоца

Изводи рођених, венчаних и уверења о држављанству за родитеље

За умрле: потврда о смрти издата од лекара Дома здравља

За рођене: потврда из Дома здравља, узимање изјава сведока, и друго

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: такса за накнадни упис у матичним књигама
● прималац: приходи општинског органа управе

● износ:
250,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97  
● позив
на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: такс такса за накнадни упис у матичним књигама
● прималац: републичка административна такса

● износ:
940,00
● рачун примаоца:
840-742221843-57
● модел:
97
● позив на број: 36-053

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 16.12.2019. године (Д); Ажурирано: 19.07.2023. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni