Контакт уредника и приређивача КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).


НСТЈ 2 региони Србије (извор: Википедија)


НСТЈ 1 региони Србије (извор: Википедија)
СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


 

Како бисмо Вам олакшали увид у основне податке везане за статистичке регионе Републике Србије, направили смо табеларну синтезу најважнијих (основних) података (са линковима) о свим статистичким регионима у Републици Србији.

СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На подручју Републике Србије постоји пет статистичких региона: Војводиан, Београд, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија и Косово и Метохија. Ови региони су на НСТЈ 2 нивоу по Номенклатури статистичких територијалних јединица (НСТЈ) Европске уније и груписани су у две више НСТЈ 1 јединице: Србија – Север (Војводина и Београд) и Србија – Југ (Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија и Косово и Метохија). [12]

 

Табела: Региони у Републици Србији по Закону о регионалном развоју („Службени гласник РС, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон), тј. статистичке функционалне територијалне целине према нивоима НСТЈ по Уредби о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС, број 109 од 25. децембра 2009, 46 од 9. јула 2010)

СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Редни број

ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

НИВОА НСТЈ 2

 (РЕГИОНИ)

Функционалне целине нивоа НСТЈ 2 чине територијалне јединице – области нивоа НСТЈ 3

1.

Београдски регион

Београдска област (територија града Београда).

2.

Регион Војводине

Управни окрузи (области): Севернобачки, Средњобанатски, Севернобанатски, Јужнобанатски, Западнобачки, Јужнобачки, Сремски.

3.

Регион Шумадије и Западне Србије

Управни окрузи (области): Мачвански, Колубарски, Шумадијски, Поморавски, Златиборски, Моравички, Рашки, Расински.

4.

Регион Јужне и Источне Србије

Управни окрузи (области): Подунавски, Браничевски, Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски.

5.

Регион Косово и Метохија

Управни окрузи (области): Косовски, Пећки, Призренски, Косовско-митровачки, Косовко-поморавски.

УКУПНО: 5 региона – статистичких функционалних територијалних целина нивоа НСТЈ 2

Извор: [12], [13], [14], [3], [4].

 

Табела: Статистичке функционалне територијалне целине према нивоима НСТЈ по Уредби о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС, број 109 од 25. децембра 2009, 46 од 9. јула 2010)

СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Редни број

ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

НИВОА НСТЈ 1

Функционалне целине нивоа НСТЈ 1 чине територијалне јединице – региони нивоа НСТЈ 2

1.

СРБИЈА – СЕВЕР

Београдски регион

Регион Војводине

2.

СРБИЈА – ЈУГ

Регион Шумадије и Западне Србије

Регион Јужне и Источне Србије

Регион Косово и Метохиија

УКУПНО: 2 статистичке функционалне територијалне целине нивоа НСТЈ 1

Извор: [13], [14], [3], [4].

 

У литератури Републичког завода за статистику се сусрећу и следеће статистичке функционалне територијалне целине:

СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Редни број

СТАТИСТИЧКЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

ЧИНЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ – РЕГИОНИ

1.

АП Војводина

Регион Војводине

2.

Централна Србија

Београдски регион

Регион Шумадије и Западне Србије

Регион Јужне и Источне Србије

3.

АП Косово и Метохија

Регион Косово и Метохиија

УКУПНО: 3 статистичке функционалне територијалне целине

Извор: [3].

 

Извод из Уредбе о номенклатури статистичких територијалних јединица:

НСТЈ полази од територијалне организације Републике Србије утврђене законом. Основни принцип за успостављање нивоа у номенклатури јесте поштовање постојеће административне поделе. 

Нивои у оквиру НСТЈ су статистичке функционалне територијалне целине.

Одређивање статистичких функционалних територијалних целина према нивоима изводи се тако што ниво НСТЈ 1 чине територијалне јединице региони нивоа НСТЈ 2, а њих чине територијалне јединице области нивоа НСТЈ 3.

Ниво НСТЈ 3 чине јединице локалне самоуправе у саставу управних округа.

([13], члан 5)

На основу критеријума утврђених овом уредбом, у Републици Србији се на нивоу НСТЈ 1 образују следеће функционалне целине:

1. Србија – север је јединица на нивоу НСТЈ 1 у чији састав улази Београдски регион и Регион Војводине.

2. Србија – југ је јединица на нивоу НСТЈ 1 у чији састав улазе: Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије и Регион Косово и Метохија.

([13], члан 6)

Функционалне целине нивоа НСТЈ 1 чине територијалне јединице – региони нивоа НСТЈ 2, и то:

1. Београдски регион;

2. Регион Војводине;

3. Регион Шумадије и Западне Србије;

4. Регион Јужне и Источне Србије;

5. Регион Косово и Метохија.*

 ([13], члан 7)

Функционалне целине нивоа НСТЈ 2 чине територијалне јединице – области нивоа НСТЈ 3, и то:

1. Београдски регион  је јединица и на нивоу НСТЈ 3 у чији састав улази територија града Београда;

2. Регион Војводине чине седам области нивоа НСТЈ 3 у чији састав улазе територије јединице локалне самоуправе у саставу управних округа, и то: Западнобачки управни округ, Јужнобанатски управни округ, Јужнобачки управни округ, Севернобанатски управни округ, Севернобачки управни округ, Средњобанатски управни округ и Сремски управни округ;

3. Регион Шумадије и Западне Србије чине осам области нивоа НСТЈ 3 у чији састав улазе територијалне јединице локалне самоуправе у саставу управних округа, и то: Златиборски управни округ, Колубарски управни округ, Мачвански управни округ, Моравички управни округ, Поморавски управни округ, Расински управни округ, Рашки управни округ и Шумадијски управни округ;

4. Регион Јужне и Источне Србије чине девет области нивоа НСТЈ 3 у чији састав улазе територијалне јединице локалне самоуправе у саставу управних округа, и то: Борски управни округ, Браничевски управни округ, Зајечарски управни округ, Јабланички управни округ, Нишавски управни округ, Пиротски управни округ, Подунавски управни округ, Пчињски управни округ и Топлички управни округ;

5. Регион Косова и Метохије чине пет области нивоа НСТЈ 3 у чији састав улазе територије јединице локалне самоуправе у саставу управних округа, и то; Косовски управни округ, Косовско-митровачки управни округ, Косовско-поморавски управни округ, Пећки управни округ и Призренски управни округ.

Називи области нивоа НСТЈ 3 одређују се према називима управних округа чије територије јединице локалне самоуправе улазе у састав одређене области.

 ([13], члан 8)


 

ПРИМЕЊЕНА ЛИТЕРАТУРА (ИЗВОР):

[1]     ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 – др. закон), Параграф

ЗАКОН О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени гласник РС, бр. 129 од 29. децембра 2007, 18 од 1. марта 2016, 47 од 20. јуна 2018, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон), Правно-информациони систем

[2]     УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА („Службени гласник РС, бр. 15/2006), Параграф

УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА („Службени гласник РС, број 15 од 27. фебруара 2006.), Правно-информациони систем

[3]     ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2019), Републички завод за статистику, Београд, 2019.

[4]     СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2019), Републички завод за статистику, Београд, 2019.

[5]     ПРИРУЧНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА (2019), Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, 2019.

[6]     СИСТЕМАТСКИ СПИСАК НАСЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2011), Републички завод за статистику, Београд, 2011.

[7]     РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2017), Републички завод за статистику, Београд, 2008.

[8]     РЕГИСТАР УПРАВНИХ ОКРУГА, Министарство државне управе и локалне самоуправе

[9]     УПРАВНИ ОКРУЗИ, Република Србија, Влада, Управа за заједничке послове Републике Србије

[10]   УПРАВНИ ОКРУЗИ СРБИЈЕ, Википедија (интернет)

[11]   ПОРТАЛ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА, Република Србија

[12]   ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ („Службени гласник РС, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон), Параграф

ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ (Службени гласник РС”, бр. 51 од 14. јула 2009, 30 од 7. маја 2010, 89 од 27. октобра 2015 - др. закон), Правно-информациони систем

[13]   УРЕДБА О НОМЕНКЛАТУРИ СТАТИСТИЧКИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА („Службени гласник РС“, број 109 од 25. децембра 2009, 46 од 9. јула 2010), Правно-информациони систем

[14]   СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ, Википедија (интернет)

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Због мноштва података, могуће су техничке грешке, а због промена у подацима током времена, могуће да су одређени приказани подаци у овом тренутку неважећи. Молимо да уколико приметите одређени пропуст/промену и/или увидите потребу за ажурирањем (исправку, допуну, дораду, измену, брисање...) одређених података, пустите нам мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са назнаком у наслову мејла КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ.

НАПОМЕНА: Подаци су информативног карактера. Пре (званичне) употребе изнетих података, проверите исте код извора (оснивача, издавача, аутора). Ако постоје промене у одређеним подацима, јавите и нама у мејлу како бисмо их ажурирали. Хвала.

 


Уредник, приређивач и објава КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилог припремио (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, линкове) и објавио: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано (објављено): 15.10.2020. године
; Редизајн: 11.10.2021, 18.03.2022. године; Ажурирано (сав садржај): 18.03.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni