НАЗИВ УСЛУГЕ

Даје упите обвезницима о стању њихових обавеза

Издаје пореска уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за буџет и финансије

Одсек: Одсек за локалну пореску администрацију (ЛПА)

ОПИС

Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: учествовање у изради нормативних аката Општинске управе Кучево у делу локалне пореске администрације; вођење регистра обвезника изворних локалних јавних прихода буџета; послове утврђивања локалних јавних прихода на основу одлука Скупштине општине Кучево, као и евиденцију о истом – примена јединствених стандарда, дефиниција, класификација, номенклатура, кодирања података и технике обраде у складу са информационим системом за локалне јавне приходе; пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање); евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршене уплате по основу локалних јавних прихода; обезбеђење наплате пореске обавезе; редовну и принудну наплату; одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја; подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; пријаву потраживања у стечајну масу; контролу; претходну и накнадну контролу утврђене пореске обавезе; израђивање методолошких упутстава за редовну и принудну наплату локалних јавних прихода; решавање по жалбама обвезника у првом степену и припрема предлога за другостепени поступак; извештавање локалне самоуправе у вези наплате и књижења локалних јавних прихода; давање информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води евиденцију; припрема нацрте одлука и других аката из свог делокруга; као и друге послове из свог делокруга.

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
  • адреса: Кучево, 12240 Кучево, Миодрага Рајића бр. 1 (иза зграде Општине Кучево, у објекту Управе прихода)
  • контакт телефон: 064/89-79-132
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • руководилац: Милена Булајић
  • контакт мејл (руководилац): lpa@kucevo.rs
  • контакт телефон Општине (централа): 012/852-141 или 012/852-142

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ


За издавање пореског уверења, потребна је следећа документација:

ЗАХТЕВ за издавање пореског уверења

Доказ о уплати општинске административне таксе

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса

● сврха уплате: општинска административна такса

● прималац: Општина Кучево

● износ: 400,00

● рачун примаоца: 840-742251843-73

● модел: 97  

● позив на број: 36-053

Лична карта подносиоца захтева

Овлашћење за подношење захтева и преузимање уверења (уколико се захтев подноси у име другог лица)

ПРАВНИ ОСНОВ

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 18.12.2019. године (Д); Редизајнирано: 11.12.2021. године (Д); Ажурирано: ??.??.20??. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni