НАЗИВ УСЛУГЕ

1) Остваривање права на родитељски додатак по Одлуци Скупштине општине Кучево

2) Остваривање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете где трошкове исплаћује република  

3) По Одлуци Скупштине општине Кучево за остваривање права на регресирање трошкова исхране, боравка у предшколској установи, превоз, регресирање трошкова домског смештаја

4) Остваривање права на дечији додатак

5) Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и неге детета

6) Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и неге детета лице које самостално обавља делатност

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за друштвене делатности

Ниво надлежности: поверени послови

ОПИС

Служба дечије заштите обавља следеће процедуре: остваривање права на дечији додатак, остваривање права на родитељски додатак, накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета, остваривање права по Одлуци Скупштине општине Кучево (регресирање трошкова исхране у основним школама, предшколских установа, домски смештај и превоз) и остваривање права на доношење мишљења интересорне комисије.

Ниво надлежности: поверени послови.

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • орган: Општинска управа Кучево
  • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
  • канцеларија: приземље, број 11
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • контакт телефон (директан број двојник): 012/852-103
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • контакт особа (повереница): МРП
  • контакт мејл: milenar@kucevo.rs

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ


1) За остваривање права на родитељски додатак, по Одлуци Скупштине општине Кучево, потребно је:

Захтев (лично, у канцеларији)

очитана лична карта подносиоца захтева

фотокопија картице текућег рачуна мајке

Орган потребну документацију прикупља по службеној дужности.

 


2) За остваривање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете где трошкове исплаћује република, потребно је:

Захтев (попуњава се најчешће у породилишту)

очитана лична карта мајке

Орган потребну документацију прикупља по службеној дужности.

 

 

3) По Одлуци Скупштине општине Кучево, за остваривање права на регресирање трошкова исхране, боравка у предшколској установи, превоз, регресирање трошкова домског смештаја, потребно је:

Захтев (лично, у канцеларији)

изјава о члановима заједничког домаћинства (вади се у месној канцеларији са два сведока)

потврде из: основне школе, средње школе или предшколске установе

укупни нето приходи породице за три (3) месеца која претходе месецу

подношења захтева (уверења са Завода за запошљавање, укупна нето примања, чекови од пензије)

очитана лична карта подносиоца захтева

 

4) За остваривање права на дечији додатак, потребно је:

Захтев (лично, у канцеларији)

очитане личне карте за све чланове заједничког домаћинства

Орган потребну документацију прикупља по службеној дужности.

 

5) За остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и неге детета, потребно је:

Захтев (подносилац захтева је послодавац)

Захтев се може предати истог дана када се отвори породиљско одсуство.

 

6) За остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одстуства и неге детета, лице које самостално обавља делатност доставља:

Захтев (лично, у канцеларији)

извод из матичне књиге рођених (МКР) за дете

очитана лична карта

фотокопија картице текућег рачуна

Мајка која самостално обавља делатност, захтев за породиљско боловање подноси након рођења детета.

ПРАВНИ ОСНОВ

ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018)

ЗАКОН О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ ("Сл. гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон, 18/2010 - др. закон и 113/2017 - др. закон)

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/206 и 95/2018 – аутентнично тумачење)

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 12.12.2019. године (Д); Ажурирано: ??.??.20??. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni