НАЗИВ УСЛУГЕ

1) Решење о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

2) Решење за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

3) Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја

4) Решење о давању сагласности на студију затеченог стања

5) Решење о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за одређивање обима и садржаја

6) Решење о давању сагласности на ажурирану студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за давање сагласности

7) Издавање дозволе за управљање отпадом

8) Издавање дозволе за сакупљање отпада

9) Издавање дозволе за транспорт отпада

10) Издавање интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт отпада

11) Издавање дозволе за складиштење отпада

12) Издавање дозволе за третман отпада

13) Издавање дозволе за одлагање отпада

14) Издавање интегрисане дозволе за управљање отпадом

15) Потврда за изузимање од обавезе прибављање дозволе

16) Решење о изменама и допунама дозвола за управљање отпадом

17) СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО РАБРОВО, ОПШТИНА КУЧЕВО Крагујевац, децембар

ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган: Општинска управа

Одељење: Одељење за

Сарадник на пословима заштите животне средине

ГДЕ И КАКО ОСТВАРИТИ УСЛУГУ

  • орган: Општинска управа Кучево
  • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 76
  • контакт телефон Општинске управе Кучево (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • сарадник на пословима заштите животне средине (контакт особа): Миодраг Миладиновић
  • канцеларија сарадника: Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 114 (зрада где је и Одељење за инспекцијске послове)
  • контакт телефон (канцеларија сарадника): 012/852-508
  • радно време: од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00)
  • контакт телефон (мобилни сарадника): 063/851-85-33
  • контакт мејл сарадника: miodrag1709@gmail.com

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСЛУГЕ


1) Решење о потреби процене утицаја пројекта на животну средину потребно је:

Захтев се подноси на прописаном обрасцу који странке добијају у Општинској управи Кучево.

Уз наведени захтев подноси се:

Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима (локацијска дозвола);

Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из истог;

– Графички приказ микро односно макро локације;

– Други докази на захтев органа;

Доказ о уплати републичке и локалне административне таксе.

 

2) Решење за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

Захтев се подноси на прописаном обрасцу и уз захтев се прилаже:

– Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, графички приказ микро односно макро локације, односно акт о урбанистичким условима (локацијска дозвола);

– Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из истог;

– Графички приказ микро односно макро локације;

– Услови и сагласности других органа сагласно посебним законима.

 

3) Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја

Уз захтев за давање сагласности, доставља се следећа документација:

1) Најмање три примерка студије у писаном и један примерак студије у електронском облику;

2) Одлука надлежног органа из предходне фазе поступка.

 

4) Решење о давању сагласности на студију затеченог стања

Уз захтев за давање сагласности на студију затеченог стања доставља се:

1) Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно условима за издавање одобрења за изградњу;

2) Извод из пројекта изведеног објекта;

3) Извештај овлашћене организације о подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче, који нису старији од 6 (шест) месеци.

Надлежни општински орган Управе одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности на студију затеченог стања по поступку прописаном Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

 

5) Решење о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за одређивање обима и садржаја

За захтев за одређивање обима и садржаја Студије (ажурирање):

Подноси се на прописаном обрасцу у случају да је истекао рок од 2 године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја, а да инвеститор није започео са реализацијом пројекта или у случају када инвеститор одступи од документације на основу које је израђена студија.

 

6) Решење о давању сагласности на ажурирану студије о процени утицаја на животну средине – за захтев за давање сагласности

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја (ажурирање):

Подноси се на прописаном обрасцу у случају да је истекао рок од 2 године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја, а да инвеститор није започео са реализацијом пројекта или у случају када инвеститор одступи од документације на основу које је израђена студија.

 

7) Издавање дозволе за управљање отпадом

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

8) Издавање дозволе за сакупљање отпада

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

9) Издавање дозволе за транспорт отпада

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

10) Издавање интегрисане дозволе за сакупљање и транспорт отпада

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

11) Издавање дозволе за складиштење отпада

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

12) Издавање дозволе за третман отпада

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

13) Издавање дозволе за одлагање отпада

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

14) Издавање интегрисане дозволе за управљање отпадом

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

15) Потврда за изузимање од обавезе прибављање дозволе

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

16) Решење о изменама и допунама дозвола за управљање отпадом

Захтев се подноси на прописаном обрасцу у складу са Законом о управљању отпадом и такође са прописаном неопходном документацијом предвиђеном у закону.

 

Републичке и/или локалне административне таксе за дате услуге (за уплатнице) можете видети ОВДЕ (СЕРВИС ГРАЂАНА / Таксе, тарифници, ценовници прилог: (2) Таксе Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду општине Кучево (фебруар 2020)).

За сваку од наведених услуга потребан је доказ о уплати републичке и/или локалне административне таксе (у зависности која се такса тражи).

Трошкове објављивања издатих докумената од стране локалне самоуправе у локалним медијским гласилима сноси подносилац захтева.

ПРАВНИ ОСНОВ

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Садржај (податке, информације) доставља: служба из дате материје
Креирано: 28.02.2020. године (Д); Редизајнирано: 11.12.2021. године (Д); Ажурирано: ??.??.20??. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni