Држава: Република Србија

Регион: Јужна и Источна Србија

Округ: Браничевски управни округ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Пун назив: Скупштина општине Кучево

Скраћени назив: СО Кучево

ПИБ: 101276623 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Матични број: 07162995 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Седиште: Кучево

Улица: Светог Саве 76

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142

Радно време: радним данима (понедељакпетак) од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00 часова)

Контакт имејл: skupstinaivecekucevo@gmail.com (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Званична веб-презентација Општине Кучево: https://www.kucevo.rs/

Закон: Закон о локалној самоуправи

Председник Скупштине општине Кучево: Драган Милосављевић из Кучева (СНС)

Заменик председника Скупштине општине Кучево: Новица Булајић из Кучева (СНС)

Секретар Скупштине општине Кучево: Драган Милораводић из Кучева

Изабрани на Конститутивној седници: 26.01.2024. године (након општинских избора 17.12.2023. године)

Слика: Скупштина општине Кучево на дан 26.01.2024. године (Конститутивна седница, с лева): Драган Милорадовић (секретар), Драган Милосављевић (председник Скупштине), Новица Булајић (заменик председника Скупштине)

 

Слика: Секретар Скупштине општине (СО) Кучево Драган Милорадовић

ОПИС

Скупштина општине је највиши орган општине, који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. Одборници се бирају на четири године. Број одборника у скупштини општине утврђује се статутом општине, с тим што не може бити мањи од 19, ни већи од 75 (у Скупштини општине Кучево је 31 одборник). Одборник не може бити запослени у општинској управи и лице које именује, односно поставља скупштина општине. Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и њених радних тела.

Скупштина општине има председника скупштине. Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Председник скупштине, на предлог најмање једне трећине одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Скупштина општине има и секретара, који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар скупштине се поставља, на предлог председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

У погледу надлежности скупштине општине, Закон о локалној самоуправи утврђује да скупштина општине, у складу са законом: 1) доноси статут општине и пословник скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун општине; 3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 4) доноси програм развоја општине и појединих делатности; 5) доноси просторни и урбанистички план општине и програме уређивања грађевинског земљишта; 6) доноси прописе и друге опште акте; 7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом; 9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине; 11) поставља и разрешава секретара скупштине; 12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа; 13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону; 14) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта; 15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине; 20) бира и разрешава локалног омбудсмана; 21) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: Информатор о раду Општине Кучевоˮ.

ЛИСТЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНИ КУЧЕВО

У скупштинској сали Скупштине општине Кучево дана 26.01.2024. године одржана је Конститутивна (прва) седница новог сазива Скупштине општине Кучево након локалних избора одржаних 17.12.2023. године. Мандати су додељени следећим изборним листама које су прошле цензус (од 3%):

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Кучево не сме да стане (24 одборника)

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ (4 одборника)

3. ПАТРИОТСКИ БЛОК "ДА КУЧЕВО КРЕНЕ"  СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ  СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ  ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (3 одборника)

Одборничку већину у наредном мандату од 26.01.2024. године чиниће представници (одборници) две изборне листе, и то: 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Кучево не сме да стане (СНС) и 2. ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ (СПС).

 

ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ И ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО НА МАНДАТ ПОЧЕВ ОД 26.01.2024:

Изборна листа (СНС): АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ Кучево не сме да стане (24 одборника/одборницe)

Ред. бр.

Име и презиме

Годиште

Занимање

Пребивалиште

МАНДАТ

(од–до)

1.

Иван

Рајичић

1987.

Доктор медицине

Кучево

26.01.2024–26.01.2024.

2.

Ненад

Микић

1979.

Шумарски техничар

Кучево

26.01.2024–26.01.2024.

3.

Невена

Јовановић

Траиловић

1989.

Дипломирани правник – мастер

Церемошња

26.01.2024–26.01.2024.

4.

Никола

Милорадовић

1986.

Дипломирани правник

Кучево

26.01.2024–

5.

Виолета

Велимировић

1986.

Дипломирани филолог – мастер

Кучево

26.01.2024–

6.

Дамир

Кржановић

1979.

Инжењер електротехнике

Нересница

26.01.2024–

7.

Војислав

Новаковић

1962.

Пензионер

Дубока

26.01.2024–

8.

Марина

Матић

1990.

Мастер проф. језика и књежевности

Велика Бресница

26.01.2024–

9.

Бојан

Тадић

1969.

Трговац

Раброво

26.01.2024–26.01.2024.

10.

Миља

Марановић

1961.

Предузетник-трговац

Нересница

26.01.2024–

11.

Бобан

Радуловић

1976.

Радник

Мустапић

26.01.2024–

12.

Слађан

Живановић

1975.

Предузетник

Волуја

26.01.2024–

13.

Валентина

Бабић

1992.

Економски техничар

Нересница

26.01.2024–

14.

Новица

Булајић

1948.

Пензионер

Кучево

26.01.2024–

15.

Тања

Димић

1981.

Кувар

Турија

26.01.2024–

16.

Славиша

Љубомировић

1974.

Пољопривредник

Буковска

26.01.2024–

17.

Љубиша

Грујић

1954.

Пензионер

Кучево

26.01.2024–

18.

Драгана

Момировић

1981.

Домаћица

Волуја

26.01.2024–

19.

Славиша

Томић

1969.

Пољопривредник

Ракова Бара

26.01.2024–

20.

Нешица

Пауновић

1984.

Просветник радник

Раденка

26.01.2024–

21.

Славољуб

Јенић

1964.

Предузетник

Церемошња

26.01.2024–

22.

Драган

Јовановић

1992.

Економски техничар

Каона

26.01.2024–

23.

Ивана

Јенић

1998.

Медицинска сестра

Каона

26.01.2024–

24.

Драган

Милосављевић

1981.

Дипломирани економиста

Кучево

26.01.2024–

25.

Марија

Андрејић

2001.

Економски техничар

Шевица

26.01.2024–

26.

Милан

Тисмонаревић

1981.

Дипломирани економиста

Кучево

26.01.2024–

27.

Живанка

Петровић

1973.

Трговац

Дубока

26.01.2024–

28.

Игор

Илић

1987.

Приватни предузетник

Дубока

26.01.2024–

29.

Сузана

Новаковић

1974.

Економски техничар

Кучево

 

30.

Александар

Петровић

1991.

Електротехничар

Љешница

 

31.

Зоран

Пешић

1985.

Дипломирани инж. шумарства

Кучево

 

 

Изборна листа (СПС): ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ (4 одборника/одборницe)

Ред. бр.

Име и презиме

Годиште

Занимање

Пребивалиште

МАНДАТ

(од–до)

1.

Зоран 

Вукојевић

1958.

Дипломирани правник

Кучево

26.01.2024–

2.

Жаклина

Ђорђевић

1965.

Геометар

Кучево

26.01.2024–

3.

Живорад

Пантић

1951.

Пензионер

Мустапић

26.01.2024–16.05.2024.

4.

Сања

Вукојевић

1960.

Дипломирани психолог

Кучево

26.01.2024–26.01.2024.

5.

Драгомир

Фируловић

1959.

Механичар

Нересница

26.01.2024–

6.

Љиљана

Шолдић

1965.

Инжењер геодезије

Кучево

16.05.2024

7.

Синиша

Јовановић

1973.

Техничар продаје

Кучево

 

8.

Драгиша

Радуловић

1965.

Радник

Турија

 

9.

Маријана

Марковић

1983.

Професор разредне наставе

Турија

 

10.

Александар

Голубовић

1978.

Електромеханичар

Дубока

 

11.

Миша

Барнић

1963.

Дипломирани инж.шумарства

Кучево

 

12.

Новица

Бежинаревић

1976.

Радник

Шевица

 

13.

Јована

Стефановић

1996.

Економски техничар

Волуја

 

14.

Зоран

Лепић

1966.

Пензионер

Каона

 

15.

Лара

Вујадиновић

1979.

Економски техничар

Нересница

 

16.

Најдан

Чалић

1959.

Пензионер

Сена

 

17.

Зоран

Адамовић

1971.

Техничар телекомуникација

Турија

 

18.

Љубинка

Марковић

1956.

Пензионер

Кучево

 

19.

Емина

Дабић

2003.

Студент

Мустапић

 

20.

Велисав

Марковић

1953.

Пензионер

Каона

 

21.

Јован

Милић

2000.

Радник

Кучајна

 

22.

Злата

Костић

1961.

Домаћица

Вуковић

 

23.

Саша

Булутић

1985.

Инструктор вожње

Нересница

 

24.

Љиљана

Ракић

1959.

Пензионер

Кучево

 

25.

Драгољуб

Јовановић

1949.

Пензионер

Раброво

 

26.

Александар

Рајковић

1990.

Дипломирани инж. шумарства

Мишљеновац

 

27.

Мирослав

Марковић

1952.

Пензионер

Српце

 

28.

Миломирка

Миловановић

1964.

Виша медицинска сестра

Кучево

 

29.

Вићентије

Гржобић

1965.

Радник

Нересница

 

30.

Момчило

Калинић

1963.

Пензионер

Церовица

 

31.

Војка

Стокић

1951.

Пензионер

Кучево

 

 

Изборна листа (ЗАВЕТНИЦИДВЕРИПОКС): ПАТРИОТСКИ БЛОК „ДА КУЧЕВО КРЕНЕ“ – СРПСКА СТРАНКА ЗАВЕТНИЦИ – СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ (3 одборника/одборницe)

Ред. бр.

Име и презиме

Годиште

Занимање

Пребивалиште

МАНДАТ

(од–до)

1.

Слађан

Миљковић

1966.

Пољопривредник

Зеленик

26.01.2024–

2.

Даринка

Богдановић

Петровић

1961.

Дипломирани социјални радник

Кучево

26.01.2024–

3.

Драгомир

Мисирлић

1952.

Пензионер

Кучево

26.01.2024–

4.

Биљана

Чуриловић

1990.

Домаћица

Нересница

 

5.

Синиша

Аврамовић

1970.

Радник

Нересница

 

6.

Саша

Богић

1956.

Радник

Раброво

 

7.

Мирјана

Стојковић

1957.

Пензионер

Кучево

 

8.

Макса

Булутић

1950.

Пензионер

Нересница

 

9.

Анита

Милић

1978.

Домаћица

Кучево

 

10.

Властимир

Микуљевић

1952.

Пензионер

Волуја

 

11.

Борисав

Миловановић

1954.

Пензионер

Мишљеновац

 

12.

Новица

Гужић

1968.

Отправник возова

Каона

 

13.

Горица

Павловић

1968.

Пензионер

Кучево

 

14.

Милош

Стојсављевић

2004.

Студент

Кучево

 

15.

Весна

Гужић

1979.

Домаћица

Каона

 

16.

Јоца

Нешић

1958.

Музичар

Кучево

 

17.

Ивана

Новаковић

1980.

Професор енглеског језика

Кучево

 

18.

Милан

Кљајић

1954.

Пензионер

Кучево

 

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано: 2019. године (Д); Ажурирано (сав садржај): 27.01.2024. (Д); Ажурирано (део садржаја): 22.03.2024. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni