Држава: Република Србија

Регион: Јужна и Источна Србија

Округ: Браничевски управни округ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Пун назив: Скупштина општине Кучево

Скраћени назив: СО Кучево

ПИБ: 101276623 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Матични број: 07162995 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Седиште: Кучево

Улица: Светог Саве 76

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-14

Радно време: радним данима (понедељакпетак) од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00 часова)

Контакт имејл: sokucevo@kucevo.rs или sokucevo@yahoo.com или sokucevo@gmail.com (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Званична веб-презентација Општине Кучево: https://www.kucevo.rs/

Закон: Закон о локалној самоуправи

Председник Скупштине општине Кучево: Бранко М. Кецман (СНС)

Заменица председника Скупштине општине Кучево: Сања Вукојевић (СПС)

Секретар Скупштине општине Кучево: Драган Милораводић

Изабрани: 17.08.2020. године (након општинских избора 21.06.2020. године)
           

Слика: Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман        Слика: Заменица председника СО Кучево Сања Вукојевић

 

Слика: Секретар Скупштине општине (СО) Кучево Драган Милорадовић

ОПИС

Скупштина општине је највиши орган општине, који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине. Одборници се бирају на четири године. Број одборника у скупштини општине утврђује се статутом општине, с тим што не може бити мањи од 19, ни већи од 75 (у Скупштини општине Кучево је 43 одборника). Одборник не може бити запослени у општинској управи и лице које именује, односно поставља скупштина општине. Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и њених радних тела.

Скупштина општине има председника скупштине. Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Председник скупштине, на предлог најмање једне трећине одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Скупштина општине има и секретара, који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар скупштине се поставља, на предлог председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

У погледу надлежности скупштине општине, Закон о локалној самоуправи утврђује да скупштина општине, у складу са законом: 1) доноси статут општине и пословник скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун општине; 3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 4) доноси програм развоја општине и појединих делатности; 5) доноси просторни и урбанистички план општине и програме уређивања грађевинског земљишта; 6) доноси прописе и друге опште акте; 7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом; 9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине; 11) поставља и разрешава секретара скупштине; 12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа; 13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону; 14) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта; 15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине; 20) бира и разрешава локалног омбудсмана; 21) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: Информатор о раду Општине Кучевоˮ.

ЛИСТЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНИ КУЧЕВО КОЈЕ ЧИНЕ ВЕЋИНУ

У скупштинској сали Скупштине општине Кучево дана 17.08.2020. године одржана је конститутивна (прва) седница новог сазива Скупштине општине Кучево. Одборничку већину у наредном мандату од 17.08.2020. године чиниће представници (одборници) две листе (1. Српске напредне странке (СНС) и 2. Социјалистичке партије Србије (СПС)):

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)ˮ.

ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО НА ДАН 16.12.2022:

Изборна листа: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ЗА НАШУ ДЕЦУ

Редни број

Име и презиме

Година рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Владимир Стојановић

1975.

Економиста – струковни менаџер

Кучево

2.

Невена Јовановић Траиловић

1989.

Дипломирани правник – мастер

Церемошња

3.

Виолета Велимировић

1986.

Наставник енглеског језика

Кучево

4.

Зоран Милекић

1955.

Грађевински техничар

Кучево

5.

Бобан Грујић

1965.

Учитељ

Волуја

6.

Светлана Кузмановић

1967.

Текстилни техничар

Раброво

7.

Миља Марановић

1961.

Трговац

Нересница

8.

Мирко Ђорђевић

1951.

Доктор ветеринарске медицине

Кучево

9.

Бобан Радуловић

1976.

Струковни менаџер

Мустапић

10.

Нешица Пауновић

1984.

Предметни наставник

Раденка

11.

Марина Матић

1990.

Наставник енглеског језика

Велика Бресница

12.

Љубиша Љубомировић

1965.

Радник

Нересница

13.

Бранко Кецман

1960.

Економиста за туризам

Кучево

14.

Небојша Митровић

1962.

Административни радник

Мишљеновац

15.

Тања Димић

1981.

Кувар

Турија

16.

Соња Стојановић

1971.

Рударски техничар

Волуја

17.

Иван Лезић

1987.

Поштар

Дубока

18.

Дејан Јовић

1974.

Механичар

Мала Бресница

19.

Славољуб Јенић

1964.

Руковалац грађевинских машина

Церемошња

20.

Наташа Брсановић

1988.

Струковни економиста за финансије и банкарство

Кучево

21.

Љубиша Грујић

1954.

Предузетник

Кучево

22.

Славиша Љубомировић

1974.

Радник

Буковска

23.

Сунчица Ђорђевић

1984.

Трговац

Кучајна

24.

Виолета Матић

1974.

Економиста у области менаџмента

Нересница

25.

Славиша Томић

1969.

Пољопривредник

Ракова Бара

26.

Дамир Кржановић

1979.

Инжењер информатике

Нересница

27.

Живанка Петровић

1973.

Трговац

Дубока

28.

Љиљана Живановић

1987.

Техничар ПТТ саобраћаја

Кучево

29.

Веља Петровић

1958.

Возач

Вуковић

30.

Слађан Миљковић

1966.

Земљорадник

Зеленик

31.

Наташа Марјоковић

1986.

Професор разредне наставе

Кучево

32.

Бојана Мијуцић

1980.

Трговац

Волуја

33.

Дарко Предић

1980.

Предузетник

Буковска

34.

Војислав Новаковић

1962.

Пензионер

Дубока

35.

Војче Миленковић

-

-

Раденка

 

Изборна листа: ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)ˮ

Редни број

Име и презиме

Година рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Сања Вукојевић

1960.

Дипломирани психолог

Кучево

2.

Живорад Пантић

1951.

Пензионер

Мустапић

3.

Данијел Јовановић

1992.

Техничар

Мустапић

4.

Жаклина Ђорђевић

1965.

Геометар

Кучево

5.

Зоран Адамовић

1971.

ТТ техничар

Турија

 

Изборна листа: ЗАЈЕДНО ЗА ПРОМЕНЕ КОАЛИЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА 

Редни број

Име и презиме

Година рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Кристина Јовановић

1998.

Студент

Каона

2.

Мирослав Миливојевић

1972.

Медицински техничар

Буковска

 

Изборна листа: ВЛАШКА СТРАНКА МОСТ  

Редни број

Име и презиме

Година рођења

Занимање

Пребивалиште

1.

Радиша Јовановић

1960.

КВ радник

Волуја


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано: 2019. године (Д); Ажурирано (сав садржај): 29.11.2021. (Д); Ажурирано (део садржаја): 16.12.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni