ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


прилог постављен: 26/27.09.2019. године (прилог припремио: ДМ); ажуриран: 02.12.2019. године


 

Назив услуга:

1) Извод из матичне књиге РОЂЕНИХ

2) Извод из матичне књиге ВЕНЧАНИХ

3) Извод из матичне књиге УМРЛИХ

4) Извод из матичне књиге РОЂЕНИХ / ВЕНЧАНИХ / УМРЛИХ на интернационалном

5) Уверење о држављанству

6) Уверење по матичној књизи рођених

7) Уверење о животу, за лица која су радила у иностранству

8) Упис у матичну књигу умрлих

9) Венчање

10) Лице које је страни пунолетни држављанин, а склапа брак код нас

11) Промену презимена после развода брака

12) Упис рођења детета рођеног у иностранству

  

Орган задужен за спровођење:

Општинска управа Кучево

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

Матична служба

 

Опис:

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Извод из матичне књиге рођених (МКР), венчаних (МКВ) и умрлих (МКУ), који се издаје на основу података које садржи МКР, МКВ и МКУ, има карактер јавне исправе и нема ограничен рок важења.

Извод из матичне књиге рођених, веначних и умрлих на иностраном, као и уверење о држављанству, који се издају на основу података које садржи МКР, МКВ, МКУ и МКД, има карактер јавне исправе и има ограничен рок важења, а то је шест (6) месеци од датума издавања.

 

Где и како остварити ваше право:

Захтев (са доказом о уплати) за издавање извода из матичних књига (на домаћем или међународном обрасцу) можете:

- предати лично у вашој матичној канцеларији;

- одштампан и попуњен захтев послати поштом на адресу ваше матичне канцеларије;

- послати захтев на мејл ваше матичне канцеларије (обавестити матичну канцеларију да сте послали мејл).

 

На територији општине Кучево постоји пет матичних подручја:

 

Матично подручје Кучево које обухвата насељена места: Кучево, Буковска, Церемошња, Равниште, Церовица, Кучајна, Каона.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУЧЕВО

 • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Улица Светог Саве 76, Општинска управа Кучево (уколико шаљете пошту наводите и: "за матичну службу") (канцеларија број 11, приземље, чим се уђе надесно - задња канцеларије са леве стране)
 • телефон: 012/852-103 (директан број) или преко централе 012/852-141 или 012/852-142 - локал 113
 • матичари: Бојана Лазић и Александар Павловић (радним данима од 07.00 до 15.00 часова, пауза од 09.30 до 10.00 часова)
 • мејл: mkkucevo@kucevo.rs и maticar@kucevo.rs

Матично подручје Турија које обухвата насељена места: Турија, Ракова Бара, Сена, Вуковић, Зеленик.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ТУРИЈА

 • седиште: Турија, 12257 Турија, Улица Вељка Дугошевица 23 (у Дому културе Турија, где је и Месна заједница Турија)
 • телефон: 012/884-058
 • матичари: Радиша Милић (уторак, среда, четвртак, петак и недеља од 07.00 до 15.00 часова) и Звезда Рејкић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkturija@kucevo.rs

Матично подручје Раброво које обухвата насељена места: Раброво, Мала Бресница, Велика Бресница, Љешница, Српце, Мишљеновац, Мустапић.

МЕСНА  КАНЦЕЛАРИЈА РАБРОВО

 • седиште: Раброво, 12254 Раброво, Трг Зорана Ђинђића 3 (у Дому културе Раброво)
 • телефон: 012/885-141
 • матичари: Јасна Радовановић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) и Лела Перић (уторак, среда, четвртак, петак и недеља од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkrabrovo@kucevo.rs

Матично подручје Нересница које обухвата насељена места: Нересница, Шевица.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА НЕРЕСНИЦА

 • седиште: Нересница, 12242 Нересница, Улица Свете Тројице 7 (у центру насеља, код споменика у центру)
 • телефон: 012/889-141
 • матичари: Јелена Дурузић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkneresnica@kucevo.rs

Матично подручје Волуја које обухвата насељена места: Волуја, Бродица, Благојев Камен, Дубока, Раденка.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВОЛУЈА

 • седиште: Волуја, 12256 Волуја, Српских Владара 54 (код Дома културе Волуја)
 • телефон: 012/880-102
 • матичари: Славомир Чикаревић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) и Драгица Петковић
 • мејл: mkvoluja@kucevo.rs

 

Уз попуњен захтев неопходно је приложити доказ о уплаћеним таксама.

 

Потребна документација, са тарифником, за остваривање права/услуга матичне службе дајемо кроз табеларне прегледе испод:

 

1) За извод из матичне књиге РОЂЕНИХ потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање извода из матичне књиге рођених (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или скините са дна ове странице)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: извод из матичне књиге рођених
прималац: општинска такса
износ: 100,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: извод из матичне књиге рођених
прималац: републичка такса
износ: 440,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

2) За извод из матичне књиге ВЕНЧАНИХ потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање извода из матичне књиге венчаних (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или скините са дна ове странице)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: извод из матичне књихге венчаних
прималац: општинска такса
износ: 100,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: извод из матичне књихге венчаних
прималац: републичка такса
износ: 440,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

3) За извод из матичне књиге УМРЛИХ потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање извода из матичне књиге умрлих (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или скините са дна ове странице)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: извод из матичне књихге умрлих
прималац: општинска такса
износ: 100,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: извод из матичне књихге умрлих
прималац: републичка такса
износ: 440,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

4) За извод из матичне књиге РОЂЕНИХ / ВЕНЧАНИХ / УМРЛИХ на интернационалном, треба:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање извода из матичне књиге рођених или венчаних или умрлих (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или скините са дна ове странице)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: извод из матичне књихге рођених / венчаних / умрлих
прималац: општинска такса
износ: 100,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: извод из матичне књихге рођених / венчаних / умрлих
прималац: републичка такса
износ: 740,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

5) За уверење о држављанству потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање уверења о држављанству (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара или скините са дна ове странице)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: уверење о држављанству
прималац: општинска такса
износ: 100,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: уверење о држављанству
прималац: републичка такса
износ: 800,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

6) За уверење по матичној књизи рођених потребно је:

1.

попунити и предати у матичној канцеларији ЗАХТЕВ за издавање уверења по матичној књизи рођених (образац захтева је бесплатан и узима се код матичара)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
прималац: општинска такса
износ: 100,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
прималац: републичка такса
износ: 800,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

7) За уверење о животу, за лица која су радила у иностранству, потребно је:

1.

оригинал документа послатог из иностранства и једна његова фотокопија

2.

лична карта лица које тражи уверење (на увид)

3.

лице лично долази у месној канцеларији да потпише пред службеним лицем

4.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
прималац: општинска такса
износ: 300,00
рачун примаоца: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 36-053

републичка такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

платилац: ваше име, презиме, адреса
сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
прималац: републичка такса
износ: 800,00
рачун примаоца: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 36-053

 

8) За упис у матичну књигу умрлих потребно је:

1.

лична карта умрлог (на увид)

2.

лична карта пријавиоца (на увид)

3.

пре пријаве у месној канцеларији јавити се лекару дома здравља ради потврде о смрти

 

9) За венчање потребно је:

1.

важећа лична карта (на увид)

2.

УПЛАТНИЦЕ

општинска такса – НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

РАДНИМ ДАНИМА (од понедељка до петка) У РАДНОМ ВРЕМЕНУ у службеним просторијама венчање кошта 500,00 динара

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
● прималац: општинска такса

● износ:
500,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив на број: 36-053

НЕРАДНИМ ДАНИМА (субота, недеља, државни празник) у службеним просторијама венчање кошта 1000,00 динара

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
● прималац: општинска такса

● износ:
1000,00
● рачун примаоца: 840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

ПОСЛЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА радним данима (од понедељка до петка) у службеним просторијама венчање кошта 700,00 динара

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
● прималац: општинска такса

● износ:
700,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

ВАН СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА (излазак на терен) радним и нерадним данима венчање кошта 6000,00 динара

платилац: ваше име, презиме, адреса
● сврха уплате: уверење по матичној књизи рођених
● прималац: општинска такса

● износ:
6000,00
● рачун примаоца:
840-742251843-73
● модел:
97
● позив
на број: 36-053

3.

пријаву за закључење брака подносе пунолетни мушкарац и жена држављанин Републике Србије

4.

малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске одлуке којом му се одобрава ступањеу брак пре пунолетства

 

10) За лице које је страни пунолетни држављанин, а склапа брак код нас, потребно је:

1.

интернационални извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)

2.

ако извод из матичне књиге рођених страног држављанина није интернационални, онда је потребан превод тог извода оверен од стране судског тумача

3.

важећи пасош страног држављанина (на увид) и једна његова фотокопија

4.

превод пасоша страног држављанина од стране судског тумача

5.

приликом склапања брака са лицем које је страни држављанин, обавезно је присуство судског тумача за страни језик који странка сама обезбеђује

6.

уверење о слободном брачном стању (не старији од 6 месеци) које се узима у земљи чији је страни држављанин

7.

превод уверења о слободном брачном стању од стране судског тумача

 

11) За промену презимена после развода брака потребно је:

1.

поступак за промену презимена после престанка брака може се покренути у року од 60 дана по престанку брака (правоснажне пресуде о разводу или поништењу брака)

2.

поступак се покреће пред општинским органом управе надлежним за матичне послове

у коме је брак био закључен или у месту пребивалишта брачног друга који тражи промену

3.

Уз захтев се прилаже:

-          правоснажна пресуда о разводу или поништењу брака

-          лична изјава о узимању ранијег презимена

-          извод венчаних

-          важећа лична карта (на увид)

 

12) За упис рођења детета рођеног у иностранству потребно је:

1.

за дете оригинал на интернационалном извод из матичне књиге рођених

2.

записник о признавању очинства ако нису у браку – оверен превод

3.

захтев за упис у матичну књигу рођених (захтев се може узети код матичара или у конзулату)

 

Оригинални захтеви (обрасци):

Захтев (образац) за издавање извода из матичне књиге рођених можете преузети ОВДЕ.

Захтев (образац) за издавање извода из матичне књиге венчаних можете преузети ОВДЕ.

Захтев (образац) за издавање извода из матичне књиге умрлих можете преузети ОВДЕ.

Захтев (образац) за издадавање уверења о држављанству можете преузети ОВДЕ.

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni