ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Захтев о потреби процене утицаја пријекта на животну средину потребно је:

Захтев се подноси на прописаном обрасцу који странке добијају у Општинској управи Општине Кучево.

            Уз наведени захтев подноси се:

-Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима (локацијска диозвола)

-Идејно решење или идејни пројекат односно извод из истог

рафички приказ микро односно макро локације

руги докази на захтев органа као и

 

 

Републичка административна такса

 

Износ: 1.890,00 динара

Рачун: 840-742221843-57  

Модел: 97,   позив на број: 36-053

Сврха уплате: РАТ

Прималац: Буџет Републике Србије

 

Локална административна такса

 

Износ: 350 динара

Рачун: 840-742251843-73

Модел: 97,   позив на број: 36-053

Сврха уплате:  Накнада за издавање решења о потреби процене утицаја на животну средину

Прималац:Општинска административна такса

 

 

Захтев за одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја потребно је:

Захтев се подноси на прописаном обрасцу и уз захтев се прилаже:

-Извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, графички приказ микро односно макро локације односно акт о урбанистичким условима (локацијска диозвола)

-Идејно решење или идејни пројекат односно извод из истог

-Графички приказ микро односно макро локације

-Услови и сагласности других органа сагласно посебним законима

Републичка административне такса

Износ: 1.890,00 динара

Рачун: 840-742221843-57

Модел: 97, позив на број: 36-053

Сврха уплате: РАТ

Прималац: Буџет Републике Србије

Локална административна такса

Износ: 1.000 динара

Рачун: 840-742251843-73

Модел: 97, позив на број: 36-053

Сврха уплате: Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

Прималац: Општинска административна такса

 

 

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Уз захтев за давање сагласности доставља се следећа документација:

1.      Најмање три примерка студије у писаном и један примерак студије у електронском облику

2.      Одлука надлежног органа из предходне фазе поступка

Републичка административна такса

Износ.

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:

1.      до 100 м2...........................................38.000 динара

2.      од 100 м2 до 1.000 м2.......................74.070 динара

3.      преко 1.000 м2.................................121.560 динара

Рачун: 840-742221843-57

Модел: 97, позив на број: 36-053

Сврха уплате: РАТ

Прималац: Буџет Републике Србије

Локална административна такса

Износ: 1.000 динара

Рачун: 840-742251843-73

Модел: 97, позив на број: 36-053

 

 

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања

            Уз захтев за давање сагласности на студију затеченог стања доставља се:

1.       Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом односно условима за издавање одобрења за изградњу

2.       Извод из пројекта изведеног објекта

3.       Извештај овлашћене организације о подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од 6 месеци

Републичка административна такса

Износ

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:

1.      до 100 м2...........................................32.800 динара

2.      од 100 м2 до 1.000 м2.......................63.970 динара

3.      преко 1.000.......................................104.980 динара

Рачун: 840-742221843-57

Модел: 97, позив на број: 36-053

Сврха уплате: РАТ

Прималац: Буџет Републике Србије

Локална административна такса

Износ: 1.000 динара

Рачун: 840-742251843-73

Модел: 97, позив на број: 36-053

Сврха уплате: Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину или Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Прималац: Приходи општинског органа управе

 

            Надлежни општински орган управе одлучује о потреби израде Студије затеченог стања и о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности ма студију затеченог стања по поступку прописаном Законом о процену утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)

 

 

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја пројекта на животну средину

            Подноси се на прописаном обрасцу у случају да је истекао рок од 2 године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја а да инвеститор није започео са реализацијом пројекта или у случају када инвеститор одступи од документације на основу које је израђена студија.

За захтев за одређивање обима и садржаја Студије (ажурирање)

Републичка административне такса

Износ: 1.890 динара

Рачун: 840-742221843-57

Модел: 97, позив на број: 36-053

Сврха уплате: РАТ

Прималац: Буџет Републике Србије

Локална административна такса

Износ: 1.000 динара

Рачун: 840-742251843-73

Модел: 97, позив на број: 36-053

Сврха: За захтев за одређивање обима и садржаја студије

 

Републичка административне такса

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја (ажурирање):

1.      до 100 м2...........................................9.510 динара

2.      преко 100 м2 до 1.000 м2...............18.980 динара

3.      преко 1.000.......................................38.000 динара

Локална административна такса

Износ: 1.000 динара

Рачун: 840-742251843-73

Модел: 97, позив на број: 36-053

Сврха: За захтев за одређивање обима и садржаја студије

 

Трошкове објављивања издатих докумената од стране локалне ссамоуправе у локалним медијским гласилима сноси подносилац захтева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni