Држава: Република Србија

Регион: Јужна и Источна Србија

Округ: Браничевски управни округ

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине

ОПШТИНСКА УПРАВА

Пун назив: Општинска управа Кучево

Скраћени назив: ОУ Кучево

ПИБ: 101276623 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Матични број: 07162995 (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Седиште: Кучево

Улица: Светог Саве 76

Поштански број: 12240 Кучево

Контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142

Радно време: радним данима (понедељакпетак) од 07.00 до 15.00 часова (пауза од 09.30 до 10.00 часова)

Контакт имејл: nacelnik@kucevo.rs (пре употребе, потврдите податак код датог органа)

Званична веб-презентација Општине Кучево: https://www.kucevo.rs/

Закон: Закон о локалној самоуправи

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић (именован 28.10.2021, а од 29. јуна 2021. је био в. д. начелника Оштинске управе Кучево)

Слика: начелник Општинске управе Кучево (2021. године)

ОПИС

Општинска управа је посебан орган општине.

Општинска управа је надлежна да:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте скупштине, председника општине и општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4) врши управни надзор над извршавањем прописа и других општих аката скупштине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6) обавља стручне послове и административно-техничке послове за потребе рада скупштине општине, председника општине и општинског већа.

Општинска управа се образује као јединствен орган, а у општинама са преко 50.000 становника могу се, уместо јединствене општинске управе, образовати општинске управе за поједине области. Када је општинска управа образована као јединствени орган, њом руководи начелник општинске управе (у Општини Кучево је на овакав начин образована), а када се образују управе за поједине области, сваком од њих руководи начелник управе за одређену област. Начелника поставља општинско веће, на основу јавног конкурса, на период од пет година. Акт о организацији општинске управе доноси скупштина општине на предлог општинског већа, а акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе обједињује начелник и доставља општинском већу на усвајање.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: Информатор о раду Општине Кучевоˮ.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО

Општинска управа образује се као јединствени орган. У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова. У Општинској управи Општине Кучево образоване су УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕˮ под називом ОДЕЉЕЊАˮ:

 • Одељење за друштвене делатности
  • Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа
  • Одсек за послове месних канцеларија и матичара
 • Одељење за општу управу
 • Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду
  • Одсек за пољопривреду
 • Одељење за буџет и финансије
  • Одсек за рачуноводство
 • Одељење за инспекцијске послове
  • Одсек комуналне милиције
 • Одељење за локални економски развој [скраћено: Одељење за ЛЕР]
 • Одељење за послове локалне пореске администрације [скраћено: Одељење за ЛАП]

Општинском управом Кучево руководи начелник, одељењем руководилац, а одсеком шеф.

Општински правобранилац Драгана Пљештишевић, контакт (централа): 012/852-141 или 012/852-142

Лице за сарадњу са цивилним друштвом Кристина Тасић, контакт (централа): 012/852-141 или 012/852-142

Лице за заштиту података о личности Д. Миленковић, контакт (централа): 012/852-141 или 012/852-142, имејл: zpodataka@gmail.com

 


Објава, уредник и приређивач садржаја, дизајна, прелома: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Креирано: 2019. године (Д); Ажурирано (сав садржај): 26.11.2021. године (Д); Ажурирано (део садржаја): 22.03.2024. (Д)

 

ПРИЛОЗИ:

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni