ОПИС

Грађевинска инспекција обавља послове управног надзора над применом одредаба Закона о планирању и изградњи и других прописа, донетих на основу закона, којима се уређују питања од значаја за изградњу објеката (за објекте за које одобрење за изградњу издаје Општина Кучево). 

У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је надлежан да утврди да је ли за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку грађења, односно да ли је издато решење из члана 145  Закона о планирању и изградњи; да ли извођач радова, пројектант, лице које врши стручни надзор испуњава прописане услове; да ли је градилиште обележено на прописан начин; да ли изведени радови, материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције; да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола.

 

ПРИЛОЗИ:

Контролна листа 1а
downloads: 392 | type: doc | size: 443 kB
Контролна листа 1
downloads: 644 | type: pdf | size: 357 kB
Контролна листа 1а
downloads: 222 | type: pdf | size: 617 kB
Контролна листа 2
downloads: 643 | type: pdf | size: 353 kB
Контролна листа 3
downloads: 636 | type: pdf | size: 355 kB
Контролна листа 4
downloads: 689 | type: pdf | size: 354 kB
Контролна листа 5
downloads: 650 | type: pdf | size: 316 kB
Контролна листа 6
downloads: 455 | type: pdf | size: 237 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni