ОПИС

Грађевинска инспекција обавља послове управног надзора над применом одредаба Закона о планирању и изградњи и других прописа, донетих на основу закона, којима се уређују питања од значаја за изградњу објеката (за објекте за које одобрење за изградњу издаје Општина Кучево). 

У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је надлежан да утврди да је ли за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку грађења, односно да ли је издато решење из члана 145  Закона о планирању и изградњи; да ли извођач радова, пројектант, лице које врши стручни надзор испуњава прописане услове; да ли је градилиште обележено на прописан начин; да ли изведени радови, материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине; да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције; да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола.

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni