IV-01-02) ОБЛАСТ: ИНВАЛИДСКО-БОРАЧКА ЗАШТИТА, ИЗБЕГЛИЦЕ, МИГРАЦИЈЕ


 

Верзија: В1, 23.05.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [01]: Одељење за друштвене делатности

Област [02)]: инвалидско-борачка заштита, избеглице, миграције

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

01

Одељење за друштвене делатности

Област:

02)

инвалидско-борачка заштита, избеглице, миграције

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области инвалидско-борачка заштита, избеглице, миграције

IV-01-02)-(01)-2022-В1

(1)

Месечно новчано примање ратних војних инвалида, цивилних инвалида рата, корисника породичне инвалиднине, члана породице умрлог цивилног инвалида рата и члана породице цивилне жртве рата, борца из члана 5 тачка 3) и 4) који је ступио у НОР пре 01. јануара 1944. године и у истом без прекида учествовао до 15. маја 1945. године

IV-01-02)-(02)-2022-В1

(2)

Захтев за бесплатну и повлашћену вожњу војних инвалида и цивилних инвалида рата, корисника породичне инвалиднине, носиоца „Партизанске споменице 1941“ и „Антифашистичке споменице 1941“ и лица одликована орденом Народног хероја

IV-01-02)-(03)-2022-В1

(3)

Борачки додатак

IV-01-02)-(04)-2022-В1

(4)

Додатак за негу

IV-01-02)-(05)-2022-В1

(5)

Захтев за признавање статуса борца

IV-01-02)-(06)-2022-В1

(6)

Инвалидски додатак незапосленог ратног војног инвалида (РВИ) и ратни војни инвалид који је навршио 65 година живота

IV-01-02)-(07)-2022-В1

(7)

Инвалидски додатак ратног војног инвалида (РВИ) у радном односу

IV-01-02)-(08)-2022-В1

(8)

Једнократна помоћ у случају смрти корисника и накнада трошкова превоза умрлог корисника

IV-01-02)-(09)-2022-В1

(9)

Право на путничко моторно возило за ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида прве групе

IV-01-02)-(10)-2022-В1

(10)

Накнада погребних трошкова после смрти корисника месечног новчаног примања

IV-01-02)-(11)-2022-В1

(11)

Накнада трошкова путовања

IV-01-02)-(12)-2022-В1

(12)

Накнада трошкова смештаја у установу социјалне заштите корисника месечног новчаног примања (МНП), који остварује додатак за негу или је самохрани корисник, који је због неспособности за самосталан живот смештен у одговарајућу установу социјалне заштите

IV-01-02)-(13)-2022-В1

(13)

Признавањe права на ортопедски додатак и медицинско-техничка помагала ратним и мирнодопским инвалидима

IV-01-02)-(14)-2022-В1

(14)

Повећање процента инвалидитета ратном војном инвалиду, мирнодопском војном инвалиду и цивилном инвалиду рата

IV-01-02)-(15)-2022-В1

(15)

Породични додатак

IV-01-02)-(16)-2022-В1

(16)

Признавање права на личну инвалиднину војних, мирнодопских и цивилних инвалида рата

IV-01-02)-(17)-2022-В1

(17)

Признавање права на породичну инвалиднину палог борца, умрлог борца, војног инвалида и цивилног инвалида рата

IV-01-02)-(18)-2022-В1

(18)

Издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица

IV-01-02)-(19)-2022-В1

(19)

Остваривање права на једнократну новчану помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

IV-01-02)-(20)-2022-В1

(20)

Остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих и расељених лица

IV-01-02)-(21)-2022-В1

(21)

Накнадa трошкова сахране за избегла лица

IV-01-02)-(22)-2022-В1

(22)

Променa података у легитимацији расељеног лица

IV-01-02)-(23)-2022-В1

(23)

Сагласност за промену места боравишта за избегла и расељена лица

IV-01-02)-(24)-2022-В1

(24)

Престанак статуса избеглог лица

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 01 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за друштвене делатности]; 02) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [инвалидско-борачка заштита, избеглице, миграције]; од (01) до (24)шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:

IV-01-02)-(03)-2022-В1 – Борачки додатак
downloads: 83 | type: pdf | size: 418 kB
IV-01-02)-(04)-2022-В1 – Додатак за негу
downloads: 85 | type: pdf | size: 541 kB
IV-01-02)-(15)-2022-В1 – Породични додатак
downloads: 82 | type: pdf | size: 530 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni