IV-03-03) OБЛАСТ: ГРАЂЕВИНАРСТВО И ОЗАКОЊЕЊЕ


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [03)]: грађевинарство и озакоњење (грађевинарство, грађевинарство и урбанизам, грађевинарство и озакоњење, озакоњење)

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

03)

грађевинарство и озакоњење (грађевинарсто, грађевинарство и урбанизам, грађевинарство и озакоњење, озакоњење)

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области грађевинарство и озакоњење

IV-03-03)-(01)-2022-В1

(1)

Процес издавања грађевинских дозвола

IV-03-03)-(02)-2022-В1

(2)

Процес измене грађевинске дозволе

IV-03-03)-(03)-2022-В1

(3)

Процес издавања решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи

IV-03-03)-(04)-2022-В1

(4)

Процес за измену решења издатог по члану 145. Закона о планирању и изградњи

IV-03-03)-(05)-2022-В1

(5)

Процес издавања потврде о пријави радова

IV-03-03)-(06)-2022-В1

(6)

Процес издавања употребне дозволе

IV-03-03)-(07)-2022-В1

(7)

Процес издавање потврде о пријави завршетка изградње темеља

IV-03-03)-(08)-2022-В1

(8)

Процес пријаве завршетка изградње објекта у консруктивном смислу

IV-03-03)-(09)-2022-В1

(9)

Процес стављања клаузуле правоснажности

IV-03-03)-(10)-2022-В1

(10)

Процес давања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара

IV-03-03)-(11)-2022-В1

(11)

Процес доношења аката о прикључењу објеката на комуналну инфраструктуру

IV-03-03)-(12)-2022-В1

(12)

Процес издавања решења о постављању елемената микро-урбане опреме

IV-03-03)-(13)-2022-В1

(13)

Постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама

IV-03-03)-(14)-2022-В1

(14)

Процес издавања одобрења за есхумацију и пренос посмртних остатака

IV-03-03)-(15)-2022-В1

(15)

Процес доношења решења о уклањању објекта по захтеву власника

IV-03-03)-(16)-2022-В1

(16)

Захтев за заузеће јавне површине ради обезбеђивања градилишта или постављања градилишних скела, заузећа грађевинским материјалом, огревом и слично

IV-03-03)-(17)-2022-В1

(17)

Израда Програма постављања мањих монтажних објеката на територији општине Кучево

IV-03-03)-(18)-2022-В1

(18)

Подношење захтева у оквиру објединјене процедуре у случајевима где је инвеститор радова Општина Кучево – по овлашћењу председника Општине

IV-03-03)-(19)-2022-В1

(19)

Процес издавања уверења о којима се води службена евиденција

IV-03-03)-(20)-2022-В1

(20)

Процес издавања уверења о старости објекта

IV-03-03)-(21)-2022-В1

(21)

Процес издавања уверења или других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција

IV-03-03)-(22)-2022-В1

(22)

Процес озакоњења објеката

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; 03) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [грађевинарство и озакоњење: грађевинарство, грађевинарство и урбанизам, грађевинарство и озакоњење, озакоњење]; од (01) до (22) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

Закон: Закон о планирању и изградњи

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni