IV-01-04) ОБЛАСТ: ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ


 

Верзија: В1, 23.05.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [01]: Одељење за друштвене делатности

Област [04)]: друштвена брига о деци

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

01

Одељење за друштвене делатности

Област:

04)

друштвена брига о деци

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области друштвена брига о деци

IV-01-05)-(01)-2022-В1

(1)

Вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена, по основу посебне неге детета

Вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета

IV-01-05)-(02)-2022-В1

(2)

Вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада по основу посебне неге детета

IV-01-05)-(03)-2022-В1

(3)

Дечији додатак

IV-01-05)-(04)-2022-В1

(4)

Издавање потврде о остваривању права из области финасијске подршке породици са децом у Републици Србији

IV-01-05)-(05)-2022-В1

(5)

Једнократна финансијска помоћ породиљама

IV-01-05)-(06)-2022-В1

(6)

Остваривање права на регресирање трошкова исхране у кухињама предшколских установа и основних школа

IV-01-05)-(07)-2022-В1

(7)

Остваривање права на регресирање трошкова превоза на процес васпитног образовног рада

IV-01-05)-(08)-2022-В1

(8)

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства

IV-01-05)-(09)-2022-В1

(9)

Право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

IV-01-05)-(10)-2022-В1

(10)

Право на остале накнаде, по основу посебне неге детета

IV-01-05)-(11)-2022-В1

(11)

Право на накнаду зараде, односно плате за време породиљског одсуства са рада ради неге детета

IV-01-05)-(12)-2022-В1

(12)

Право на остале накнаде по основу рађањA и неге детета

IV-01-05)-(13)-2022-В1

(13)

Право на регресирање трошкова домског смештаја на територији друге општине

IV-01-05)-(14)-2022-В1

(14)

Право на родитељски додатак за прво, друго, треће, четврто и свако наредно дете

IV-01-05)-(15)-2022-В1

(15)

Право на родитељски додатак мајке

IV-01-05)-(16)-2022-В1

(16)

Право на родитељски додатак мајке која је страни држављанин

IV-01-05)-(17)-2022-В1

(17)

Право на родитељски додатак оца

IV-01-05)-(18)-2022-В1

(18)

Регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи

IV-01-05)-(19)-2022-В1

(19)

Финансирање покушаја  вантелесне оплодње

IV-01-05)-(20)-2022-В1

(20)

Додатна образовна, здравствена и социјална подршка детету ученику и одраслом – ИРК

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 01 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за друштвене делатности]; 04) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [друштвена брига о деци]; од (01) до (20)шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:

IV-01-04)-(03)-2022-В1 – Дечији додатак
downloads: 86 | type: pdf | size: 574 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni