Веб-страница COVID-19 Општине Кучево

Веб-страница COVID-19 Републике Србије

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР    

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

електронски билтен за информисање грађана општине Кучево о активностима локалне самоуправе у 2020. години

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

БУЏЕТ

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ

ПЛАНОВИ У ИЗРАДИ


БАНЕРИ / ЛИНКОВИ


РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

02-03-2020, 10:29

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије оглашава рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. године до 2035. године. За више погледајте испод на "Прочитај више".

ОД САДА МОГУЋА ПРИЈАВА ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЕЛЕКТРОНСКИ И У ОПШТИНИ КУЧЕВО

2, administrator

Кучево, 27. фебруар 2020. године

Грађани општине Кучево од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве деце у предшколске установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

За детаљније информације можете се обратити Предшколској установи „Лане“ Кучево на број телефона: 012/852-366.

Веб-страницу Предшколске установе „Лане“ Кучево можете посетити преко веб-адресе (линка): http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/predshkolska-ustanova-lane-kuchevo.php.

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ

2, administrator

Општинско веће Општине Кучево донело је Одлуку о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2021. годину. Више о јавном позиву можете видети на веб-адреси (линку): http://www.kucevo.rs/servis-gradana/javni-konkursi-i-javni-pozivi-2021/sport-2021.php.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ

2, administrator

19.02.2020. године

ОПШТИНА КУЧЕВО - ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ  И ПРИВРЕДУ у складу са чланом 5 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 73 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19) ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ У КУЧЕВУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ У КУЧЕВУ

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву одржаће се у трајању од 30 дана, од 19.02.2020. године до 19.03.2020. године у просторијама Општинске управе Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова и на званичној веб (интернет) презентацији (веб-сајту) Oпштине Кучево www.kucevo.rs на веб-адреси http://www.kucevo.rs/planovi-i-projekti/planovi-u-izradi/pdr-industrijska-zona-kuchevo.php.

Јавна презентација Нацрта измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву биће одржана дана 04.03.2020. године са почетком у 11.00 часова у свечаној (скупштинској) сали Скупштине општине Кучево, канцеларија број 26 на првом спрату.

Правна и физичка лица примедбе на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву и на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања јавног увида – на писарници Општинске управе Кучево.

Јавна седница Комисије за планове Општине Кучево на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 25.03.2020. године са почетком у 12.00 часова у свечаној (скупштинској) сали Скупштине општине Кучево, канцеларија број 26 на првом спрату.

Јавној седници ће присуствовати одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа ЈП за пројектовање и урбанизам Крушевац и представници Општине Кучево као и физичка и правна лица подносиоци примедби на плански документ.

Подносилац примедбе на нацрт планског документа може образложити примедбе пред Комисијом.

О свакој поднетој примедби планског документа, Комисија јавно износи свој став.

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

2, administrator

Обавештавамо да је од 18.02.2020. (који траје до 5. марта 2020. године) расписан ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за 2020. годину. О истом се можете више (детаљније) информисати кликом на линк (веб-адресу) http://www.kucevo.rs/servis-gradana/javni-konkursi-i-javni-pozivi-2020/udruzhena-gradana-2020.php, односно на страници на сајту Општине Кучево у делу "СЕРВИС ГРАЂАНА / Јавни КОНКУРСИ и јавни ПОЗИВИ 2020 / Удружења грађана 2020".

ОБАВЕШТЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" КУЧЕВО

2, administrator

Поштовани суграђани,

Фолклорни ансамбл Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево одржаће концерт у петак 21. фебруара 2020. године са почетком у 19.00 часова у великој сали Центра за културу. Улаз слободан. Добро дошли на заједничко дружење.

Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево

ОД САДА МОГУЋА ПРИЈАВА ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЕЛЕКТРОНСКИ И У ОПШТИНИ КУЧЕВО

2, administrator

Кучево, 11. фебруар 2020. године - Грађани општине Кучево од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве деце у предшколске установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

За детаљније информације можете се обратити Предшколској установи „Лане“ Кучево на број телефона: 012/852-366.

Веб-страницу Предшколске установе „Лане“ Кучево можете посетити преко веб-адресе (линка): http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/predshkolska-ustanova-lane-kuchevo.php.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО

2, administrator

УПЛАТА ПРВОГ КВАРТАЛА ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2020. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2020. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2019. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу Локалне пореске администрације Општинске управе Општине Кучево, сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова у канцеларијама приземља бр. 14 и бр. 12 или на телефон централе: 012/852-141 и/или 012/852-142, и то: канцеларија 14 – локал 102, канцеларија 12 – локал 213.

Посетите (за више) и пратите страницу Локалне пореске администрације: http://www.kucevo.rs/servis-gradana/lokalna-poreska-administracija-lpa.php

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА (ЈАВНИМ ПОЗИВИМА) У ЈАНУАРУ 2020. ГОДИНЕ

2, administrator

ЗА МЕДИЈЕ

Обавештавамо да је од 21.01.2020. (који траје 20 дана) расписан ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територии општине Кучево у 2020. години. О истом се можете више (детаљније) информисати кликом на линк (веб-адресу) http://www.kucevo.rs/servis-gradana/konkursi-javni-pozivi-2020/mediji-2020.php, односно на страници на сајту Општине Кучево у делу "СЕРВИС ГРАЂАНА / Јавни КОНКУРСИ и јавни ПОЗИВИ 2020 / Медији 2020".

ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Такође, обавештавамо и да је у току (расписан 14.01.2020. године и траје до 14.02.2020. године) ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Општине Кучево за финансирање/суфинансирање програма традиционалних цркви и верских заједница за 2020. годину. О истом се можете више (детаљније) информисати кликом на линк (веб-адресу) http://www.kucevo.rs/servis-gradana/konkursi-javni-pozivi-2020/crkve-i-verske-zajednice-2020.php, односно на страници на сајту Општине Кучево у делу "СЕРВИС ГРАЂАНА / Јавни КОНКУРСИ и јавни ПОЗИВИ 2020 / Цркве и верске заједнице 2020".

ПРОЈЕКАТ ,,ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ ЗА УСПЕШНИЈЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“

21-01-2020, 07:12

Пројекат „Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе“ се финансира средствима Европске уније кроз „Exchange 5“ програм, а спроводи га Град Пожаревац, као водећи партнер, са још шест општина партнера: Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица.

ЛИНКОВИ

Prostorni plan

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕИнформатор по вашој мери

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni