Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево су: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине

Закон о локалној самоуправи: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2007/129/2/reg


 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 


  • Председник општине
  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • Имејл (e-mail): predsednik@kucevo.rs
  • Контакт: 012/852-141 или 012/852-142 (централа), локал 200 председник Општине Кучево Иван Рајичић
  • Контакт: 012/852-178 (Кабинет - секретарица) председник Општине Кучево Иван Рајичић
  • Контакт: 012/852-141 или 012/852-142 (централа), локал 208 заменик председника Општине Кучево Ненад Микић
  • Контакт: 012/852-178 (Кабинет - секретарица) заменик председника Општине Кучево Ненад Микић
  • Званична веб-презентација Општине Кучево: www.kucevo.rs
  • Ново руководство Општине изабрано је 17.08.2020. године

 

Председник општине је извршни орган локалне власти.

Председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Кандидата за председника општине предлаже председник скупштине општине. Председнику општине избором престаје мандат одборника.

Председник општине је на сталном раду у општини.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменика председника предлаже кандидат за председника општине.

Председник општине је надлежан:

1) да представља и заступа општину;

2) да предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) да усмерава и усклађује рад општинске управе;

5) да доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

6) да врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран на образложени предлог најмање једне трећине одборника, при чему је одлука донета ако је за њу гласала већина од укупног броја одборника у скупштини (на исти начин на који је изабран). Разрешењем председника општине престаје мандат и заменику председника општине, као и члановима општинског већа, пошто су они и изабрани на његов предлог.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: "Информатор о раду Општине Кучево" на веб-страници веб-презентације Општине Кучево: http://www.kucevo.rs/servis-gradana/informator-o-radu.php


Слика: зграда Општине Кучево (2019. године), Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево


Председник Општине Кучево: др Иван Рајичић (СНС)


 

Заменик председника Општине Кучево: Ненад Микић (СНС) (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni