Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево су: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине

Закон о локалној самоуправиОПШТИНА КУЧЕВО Улица Светог Саве бр. 76 12240 Кучево012/852-141 и 012/852-142 понедељак–петак 07:0015:00


Председник општине (Кабинет председника)

  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • контакт (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • званична веб-презентација Општине Кучево: www.kucevo.rs
  • радно време: радним данима од 07:00 (или 08:00) до 15:00 (пауза од 09:30 до 10:00)
  • имејл (e-mail): predsednik@kucevo.rs

Председник Општине Кучево: др Иван Рајичић

  • телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142 или 012/852-178 (директан број за Кабинет председника)

Заменик председника Општине Кучево: Ненад Микић

  • телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142 или 012/852-178 (директан број за Кабинет председника)

Ново руководство Општине изабрано (именовано) је 17.08.2020. године (након избора 21.06.2020)


Председник општине је извршни орган локалне власти.

Председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Кандидата за председника општине предлаже председник скупштине општине. Председнику општине избором престаје мандат одборника.

Председник општине је на сталном раду у општини.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменика председника предлаже кандидат за председника општине.

Председник општине је надлежан:

1) да представља и заступа општину;

2) да предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) да усмерава и усклађује рад општинске управе;

5) да доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

6) да врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран на образложени предлог најмање једне трећине одборника, при чему је одлука донета ако је за њу гласала већина од укупног броја одборника у скупштини (на исти начин на који је изабран). Разрешењем председника општине престаје мандат и заменику председника општине, као и члановима општинског већа, пошто су они и изабрани на његов предлог.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: "Информатор о раду Општине Кучево".


Слика: зграда Општине Кучево (2019. године), Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево


Председник Општине Кучево: др Иван Рајичић (СНС)


 

Заменик председника Општине Кучево: Ненад Микић (СНС)

 

Помоћник председника Општине Кучево: Даријан Дрикић (СНС) - задужен за заштиту животне средине


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио: ДМ)

ажурирано: 22.07.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni