Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево су: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине

Закон о локалној самоуправиОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


 • Општинско веће
 • Улица Светог Саве 76
 • 12240 Кучево
 • Контакт: 012/852-141 или 012/852-142 (централа), локал 210
 • Званична веб-презентација Општине Кучево: www.kucevo.rs

Општинско веће је извршни орган општине.

Њега чине председник општине, заменик председника општине и чланови које, на предлог кандидата за председника општине, бира скупштина општине, на време од четири године и то већином укупног броја одборника.

Закон је предвидео максималан број који може имати општинско веће у зависности од броја становника општине (до 5 чланова за општине до 15.000 становника, до 7 за општине до 50.000 становника, до 9 за општине, односно градове до 100.000 становника и до 11 преко 100.000 становника), а колико ће их бити у одређеној општини утврђује се њеним статутом.

Чланови општинског већа бирају се истовремено и обједињено са избором председника и заменика председника општине. Ни они не могу бити одборници, те ако су изабрани из реда одборника, избором им престаје одборнички мандат.

Чланови општинског већа могу бити задужени за једну или више области из надлежности општине. Могу, али не морају, бити на сталном раду у општини.

Општинско веће је надлежно да:

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина општине;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању, ако скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом или другим општим актом или одлуком скупштине општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација, у управним стварима из надлежности општине;

6) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је општина оснивач;

7) подноси Скупштини општине тромесечни извештај о раду јавних предузећа чији је општина оснивач;

8) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;

9) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелника управе за поједине области.

Председник општине је дужан да обустави од извршења одлуку општинског већа за коју сматра да није сагласна закону, пошто он одговара за законитост рада општинског већа.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: "Информатор о раду Општине Кучево".


Слика: Конститутивна седница новог сазива, 17.08.2020. године - Општинско веће


Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и седам чланова.

 • Др Иван Рајичић из Кучева председник Општине Кучево (СНС)
 • Ненад Микић из Кучева заменик председника Општине Кучево (СНС) - привреда и локални економски развој

чланови Општинског већа и њихова задужења:

 1. Милош Петровић из Кучева (СНС) - туризам
 2. Слободан Стокић из Кучева (СПС) - заштита животне средине и рурални развој
 3. Бојан Тадић из Раброва (СНС) - ванредне ситуације
 4. Саша Булутић из Нереснице (СПС) - спорт
 5. Мирослав Булутић из Нереснице (СНС) - саобраћај и инфраструктура
 6. Данијел Јовановић из Мустапића (СПС) - пољопривреда
 7. Драган Милосављевић из Кучева (СНС) - здравство

Акта (документа) Општинског већа Општине Кучево можете погледати на веб-страници "СЕРВИС ГРАЂАНА / Општинско веће - документи/акти".


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио: ДМ)

ажурирано: 27.05.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni