Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево су: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине

Закон о локалној самоуправиОПШТИНА КУЧЕВО Улица Светог Саве бр. 76 12240 Кучево012/852-141 и 012/852-142 понедељак–петак 07:0015:00


Општинска управа Кучево или Општинска управа Општине Кучево (скраћено: ОУ Кучево)

 • ПИБ: 101276623
 • Матични број: 07162995
 • Улица Светог Саве 76
 • 12240 Кучево
 • контакт (централа): 012/852-141 или 012/852-142
 • званична веб-презентација Општине Кучево (Општинске управе Кучево): www.kucevo.rs
 • РАДНО ВРЕМЕ: радним данима од 07:00 до 15:00 (пауза од 09:30 до 10:00)

Вршилац дужности (в. д.) начелника Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

 • имејл (e-mail) начелника: nacelnik@kucevo.rs
 • телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142

Општинска управа је посебан орган општине.

Општинска управа је надлежна да:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте скупштине, председника општине и општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4) врши управни надзор над извршавањем прописа и других општих аката скупштине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6) обавља стручне послове и административно-техничке послове за потребе рада скупштине општине, председника општине и општинског већа.

Општинска управа се образује као јединствен орган, а у општинама са преко 50.000 становника могу се, уместо јединствене општинске управе, образовати општинске управе за поједине области. Када је општинска управа образована као јединствени орган, њом руководи начелник општинске управе (у Општини Кучево је на овакав начин образована), а када се образују управе за поједине области, сваком од њих руководи начелник управе за одређену област. Начелника поставља општинско веће, на основу јавног конкурса, на период од пет година. Акт о организацији општинске управе доноси скупштина општине на предлог општинског већа, а акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе обједињује начелник и доставља општинском већу на усвајање.

Извор: Приручник за полагање државног стручног испита, Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2019.

За више погледајте и: "Информатор о раду Општине Кучево".


Слика: зграда Општине Кучево (2019. године), Улица Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево


Вршилац дужности начелника Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић


Општинска управа образује се као јединствени орган. У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова. У Општинској управи Општине Кучево образоване су „УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ“ под називом „ОДЕЉЕЊА“:

 • Одељење за друштвене делатности (у оквиру њега су: Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа и Одсек за послове месних канцеларија и матичара)
 • Одељење за општу управу
 • Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду (у оквиру њега је: Одсек за пољопривреду)
 • Одељење за буџет и финансије (у оквиру њега су: Одсек за рачуноводство и Одсек за локалну пореску администрацију [скраћено: Одсек за ЛПА])
 • Одељење за инспекцијске послове (у оквиру њега је: Одсек комуналне милиције)
 • Одељење за локални економски развој  [скраћено: Одељење за ЛЕР]

Општинском управом Кучево руководи начелник, одељењем руководилац, а одсеком шеф.


Општинско правобранилаштво

Лице за сарадњу са цивилним друштвом - Марија Коцић, контакт: 012/852-141 (централа)

Лице за заштиту података о личности - Д. Миленковић, контакт: 012/852-141, имејл: zpodataka@gmail.com


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио: ДМ)

ажурирано: 13.07.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni