IV-01-01) ОБЛАСТ: МАТИЧНА СЛУЖБА ПОСЛОВИ МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И МАТИЧАРА


 

Верзија: В1, 23.05.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [01]: Одељење за друштвене делатности

Област [01)]: матична служба – послови месних канцеларија и матичара

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

01

Одељење за друштвене делатности

Област:

01)

матична служба – послови месних канцеларија и матичара

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области матична служба – послови месних канцеларија и матичара

IV-01-01)-(01)-2022-В1

(1)

Промена података у матичним књигама и књиге држављана

IV-01-01)-(02)-2022-В1

(2)

Издавање извода из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих

IV-01-01)-(03)-2022-В1

(3)

Издавање извода из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих намењених иностранству у складу са међународним уговорима

IV-01-01)-(04)-2022-В1

(4)

Издавање уверења о држављанству

IV-01-01)-(05)-2022-В1

(5)

Исправка грешке у матичним књигама

IV-01-01)-(06)-2022-В1

(6)

Накнадни упис чињенице рођења детета у матичну књигу рођених

IV-01-01)-(07)-2022-В1

(7)

Накнадни упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих

IV-01-01)-(08)-2022-В1

(8)

Одређивање личног имена детета (и уписивање у матичну књигу рођених)

IV-01-01)-(09)-2022-В1

(9)

Основни упис (чињенице рођења) у матичну књигу рођених

IV-01-01)-(10)-2022-В1

(10)

Основни упис (чињенице смрти) у матичну књигу умрлих

IV-01-01)-(11)-2022-В1

(11)

Увид у матичне књиге и књиге држављана

IV-01-01)-(12)-2022-В1

(12)

Упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина

IV-01-01)-(13)-2022-В1

(13)

Упис у матичну књигу венчаних

IV-01-01)-(14)-2022-В1

(14)

Упис у матичну књигу рођених на основу исправе иностраног органа

IV-01-01)-(15)-2022-В1

(15)

Упис у матичну књигу умрлих промена у личном статусу грађана

IV-01-01)-(16)-2022-В1

(16)

Упис у матичну књигу умрлих на основу исправе иностраног органа

IV-01-01)-(17)-2022-В1

(17)

Издавање уверења или других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција

IV-01-01)-(18)-2022-В1

(18)

Издавање уверења или других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција

IV-01-01)-(19)-2022-В1

(19)

Издавање уверења о способности (законитости) ступања у брак

IV-01-01)-(20)-2022-В1

(20)

Овера преписа и рукописа

IV-01-01)-(21)-2022-В1

(21)

Процес пријема, завођења и експедиције поштом поднесака и другух аката

IV-01-01)-(22)-2022-В1

(22)

Упис списа у скраћени деловодник

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 01 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за друштвене делатности]; 01) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [матична служба послови месних канцеларија и матичара]; од (01) до (22)шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni