IV-01-03) ОБЛАСТ: ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА, ОБРАЗОВАЊЕ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО


 

Верзија: В1, 23.05.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [01]: Одељење за друштвене делатности

Област [03)]: лични статус грађана, образовање, предузетништво

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

01

Одељење за друштвене делатности

Област:

03)

лични статус грађана, образовање, предузетништво

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области лични статус грађана, образовање, предузетништво

IV-01-03)-(01)-2022-В1

(1)

Издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства за ученичку стипендију, студентски кредит, студентски дом, дом ученика средњих школа и ослобађање од плаћања школарине студентима, као и остваривање права на општинску студентску стипендију

IV-01-03)-(02)-2022-В1

(2)

Конкурс за доделу општинских студентских стипендија

IV-01-03)-(03)-2022-В1

(3)

Промена личног имена: презимена и/или имена

IV-01-03)-(04)-2022-В1

(4)

Исправка грешке у матичним књигамапромена података у матичним књигама и књиге држављана

IV-01-03)-(05)-2022-В1

(5)

Накнадни упис у матичну књигу рођених

IV-01-03)-(06)-2022-В1

(6)

Накнадни упис у матичну књигу урмлих

IV-01-03)-(07)-2022-В1

(7)

Покретање прекршајног поступка против родитеља чије дете предшколског узраста не похађа припремно-предшколски програм

IV-01-03)-(08)-2022-В1

(8)

Стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса

IV-01-03)-(09)-2022-В1

(9)

Уверење о статусу предузетника (за предузетнике регистроване пре 2006. године)

IV-01-03)-(10)-2022-В1

(10)

Сачињавање спискова деце која су стасала за похађање припремно-предшколског програма и деце узраста за полазак у први разред основне школе

IV-01-03)-(11)-2022-В1

(11)

Евиденција дозвола за сахрањивање умрлог, пре пријаве смрти матичару

IV-01-03)-(12)-2022-В1

(12)

Брисање дуплог уписа података у матичну књигу рођених, матичну књигу умрлих и књигу држављана

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 01 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за друштвене делатности]; 03) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [лични статус грађана, образовање, предузетништво]; од (01) до (12)шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni