ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


прилог постављен: 24.10.2019. године (прилог припремио: ДМ); ажуриран: 09.12.2019. године


 

Назив услуге:

  1) Регистрација и издавање легитимације расељеног лица (СКОКНИ НА СТАВКУ)

  2) Издавање дупликата легитимације ресељеног лица (СКОКНИ НА СТАВКУ)

  3) Промена у самој легитимацији расељеног лица (СКОКСНИ НАСТАВКУ)

  4) Новорођенчад (СКОКНИ НА СТАВКУ)

  5) Укидање својства избеглог лица (СКОКНИ НА СТАВКУ)

  6) Признавање својства избеглице малолетном детету (СКОКНИ НА СТАВКУ)

  7) Накнадна регистрација (СКОКНИ НА СТАВКУ)

  8) Исправка/измена решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању
      својства избеглог лица (СКОКНИ НА СТАВКУ)

  9) Овера решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности (СКОКНИ НА СТАВКУ)

10) Добијање сагласности за промену боравишта (СКОКНИ НА СТАВКУ)

11) Добијање потврде да се лице налази / не налази у бази (СКОКНИ НА СТАВКУ)

12) Добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите (СКОКНИ НА
      СТАВКУ)

13) Накнада погребних трошкова (СКОКНИ НА СТАВКУ)

 

Орган задужен за спровођење:

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Општина Кучево

ОРГАН: Општинска управа Кучево

ОДЕЉЕЊЕ: Одељење за...

 

Опис:

Служба дечије заштите обавља следеће: остваривање права на дечији додатак, остваривање права на родитељски додатак, накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета, остваривање права по Одлуци Скупштине општине Кучево (регресирање трошкова исхране у основним школама, предшколских установа, домски смештај и превоз) и остваривање права на доношење мишљења интересорне комисије.

 

Где и како остварити ваше право (услугу):

Општинска управа Кучево

12240 Кучево

Светог Саве 76

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР:

 • Канцеларија број 11
 • телефон: 012/852-141 или 012/852-142 - централа - локал 109
 • телефон: 012/852-103 - директан број (двојник)

 

Потребна документација за остваривање права/услуге:

1) За регистрацију и издавање легитимације расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља, за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • изјава о смештају оверенa у општини или суду, односно уколико странка поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву;
 • две фотографије (25х32 цм) за старије од шеснаест година.

 

2) За издавање дупликата легитимације расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља, за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте;
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 

3) За промену у самој легитимацији расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) и лична карта једног родитеља,  за малолетне;
 • пријава боравишта;
 • доказ везан за измену, не старији од шест месеци;
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 

4) За новорођенчад потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР);
 • пријава боравка;
 • личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.


5) За укидање својства избеглог лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • решење о признатом својству избеглог-прогнаног лица;
 • избегличка-прогнаничка легитимација;
 • решење о прихвату у држављанство РС, извод из истог, уверење о држављанству РС.


6) За признавање својства избеглице малолетном детету потребно је:

 • потписан захтев родитеља;
 • нове избегличке легитимације на име родитеља;
 • извод из матичне књиге рођених (МКР) за дете;
 • образац ЗБЕГ 2.

 

7) За накнадну регистрацију потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • стара избегличка-прогнаничка легитимација;
 • доказ о спречености одазивању обавезној регистрацији.

 

8) За исправку/измену решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог лица потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • избегличка-прогнаничка легитимација;
 • решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица;
 • докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига).

 

9) За оверу решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности, потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • оригинал решење Комесаријата;
 • избегличка/прогнаничка легитимација.

 

10) За добијање сагласности за промену боравишта потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава, или изјава власника који га прима на смештај, оверена у општини;
 • доказ да је кућа/стан, у који га прима, његово власништво (сагласност издаје поверник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се избегло лице пресељава).

 

11) За добијање потврде да се лице налази / не налази у бази, потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • лични документ (избегличка легитимација или лична карта).

 

12) За добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • решење о укидању статуса;
 • лични документ (избегличка/прогнаничка легитимација).

 

13) За накнаду погребних трошкова потребно је:

 • потписан захтев странке;
 • извод из матичне књиге умрлих (МКУ);
 • избегличка/прогнаничка легитимација преминулог лица;
 • оригинал рачуни погребног предузећа;
 • легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличко/прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених (МКР) за малолетне чланове породичног домаћинства);
 • доказ о незапослености од Националне службе запошљавања;
 • доказ о висини примања чланова породичног домаћинства.

Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране, под условом: да је преминуло лице имало статус избeглог/прогнаног лица и да до момента смрти није имало примања, по било ком основу у РС или земљи порекла, да лице, које остварује право на накнаду за делимично покриће погребних трошкова, нема приходе веће од 2500 динара, по члану породичног домаћинства.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni