ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ (у 2020. години)


ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево - Општине Кучево)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево - Општине Кучево), локал 108, канцеларија 4

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општине управе Кучево - Општине Кучево), локал 111, канцеларија 10


У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в "11. Регистар обједињених процедура" и у складу са Уредбом о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017 - https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_lokacijskim_uslovima.html) члан 10 "Објављивање локацијских услова", објављујемо локацијске услове у електронском облику путем интернета.

 

ФАЈЛОВИ, ДАТОТЕКЕ, ДОКУМЕНТИ:

КЛИКНИ (на плаво) И ОТВОРИ / КЛИКНИ (на плаво) И СКИНИ

Локацијски услови 353-1/20-02
downloads: 65 | type: pdf | size: 221 kB
Локацијски услови 353-8/20-02
downloads: 53 | type: pdf | size: 175 kB
Локацијски услови 353-5/20-02
downloads: 55 | type: pdf | size: 253 kB
Локацијски услови 353-3/20-02
downloads: 51 | type: pdf | size: 254 kB
Локацијски услови 353-4/20-02
downloads: 49 | type: pdf | size: 340 kB
Локацијски услови 353-6/20-02
downloads: 49 | type: pdf | size: 252 kB
Локацијски услови 353-9/20-02
downloads: 50 | type: pdf | size: 249 kB
Локацијски услови 353-13/20-02
downloads: 51 | type: pdf | size: 249 kB
Локацијски услови 353-10/20-02
downloads: 51 | type: pdf | size: 453 kB
Локацијски услови 353-12/20-02
downloads: 47 | type: pdf | size: 248 kB
Локацијски услови 353-15/20-02
downloads: 44 | type: pdf | size: 242 kB
Локацијски услови 353-16/20-02
downloads: 40 | type: pdf | size: 243 kB
Локацијски услови 353-17/20-02
downloads: 37 | type: pdf | size: 249 kB
Локацијски услови 353-18/20-02
downloads: 30 | type: pdf | size: 249 kB
Локацијски услови 353-19/20-02
downloads: 25 | type: pdf | size: 248 kB
Локацијски услови 353-21/20-02
downloads: 21 | type: pdf | size: 241 kB
Локацијски услови 353-22/20-02
downloads: 22 | type: pdf | size: 224 kB
Локацијски услови 353-25/20-02
downloads: 6 | type: pdf | size: 250 kB
Локацијски услови 353-26/20-02
downloads: 2 | type: pdf | size: 245 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni