Хомољски мотиви развој

Трка "Хомољски мотиви"

Концерти изворних група, испиранје злата, изложбе, избор најлепше пастирице...

Пројекат "ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИНКЛУЗИЈА"

Invest in Kucevo
Инвестирајте у Кучево

 

 

 

 

 

 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Vesti >>

Република Србија

Општина Кучево

Општинска управа Кучево

Одељење за буџет и финансије

Локална пореска администрација

Број: IV-03-434-3-8/2018

Датум: 30.01.2018. год.

Кучево, Светог Саве 76

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ-ФИЗИЧКА ЛИЦА  КОЈИ НИСУ ПОДНЕЛИ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА СВОЈУ ИМОВИНУ ИЛИ СЕ ИСТА ВОДИ НА ПРЕМИНУЛА ЛИЦА,А ПО ЗАКОНУ О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ („ Сл. Гласник РС“ ....68/14), ЧЛАН 34.

 

 (За имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године, или му по другом основу настане или престане пореска обавеза, обвезник пореза на имовину подноси пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка такве промене),

 

 ДА У ШТО КРАЋЕМ РОКУ ПОДНЕСУ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ИЛИ ДОНЕСУ ДОКАЗ О ПОСЕДОВАЊУ ИСТЕ, КАКО БИ ИЗБЕГЛИ ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈ ПРЕДВИЂЕН ЗАКОНОМ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ,   ЧЛАН 180.,ТАЧКА 6,7 и 8

 

КОЈИМ СЕ ПРЕДВИЋА НОВЧАНА КАЗНА У ИЗНОСУ ОД  5.000 ДО 150.000 ДИНАРА , АКО

...............

6) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у законском или додатном року пореску пријаву, или ако је поднесе непотписану, или у пријаву унесе нетачне податке, а не исправи их у прописаном року, или је поднесе без потребне документације и доказа од значаја за утврђивање пореза ( члан 25. тачка 2), члан 38. ст. 2. и 3, члан 40. став 1. и члан 41 );

 

 7) на захтев Пореске управе, не достави или не достави на означено место на увид и проверу исправе од значаја за опорезивање ( члан 44 );

 

  8) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив ради појашњења, или не пружи податке и информације неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја за опорезивање ( члан 45. и члан 47. став 2);

.....................

А ПО ОДЛУЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КУЧЕВО БРОЈ III-06-3-3/2018/3 ОД 22.01.2018. ГОД.

 

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ЛОКАЛНОЈ ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО, КАНЦЕЛАРИЈА БР. 12.

 

                                                                                                                         ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

                                                                                                                            Локална пореска администрација


Nazad

Председник општине


 

Prostorni plan 
Invest Serbia


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni