ЈАВНИ УВИД

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 19.08.2019]

[ ВЕСТИ ] >>

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

            У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19) и чланова 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) 

 

                                                                      Оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУЧЕВО

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУЧЕВО

 

Јавни увид у Нацрт Плана  генералне регулације Кучево и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Кучево одржаће се у трајању од 30 дана, од 20.08.2019. године до 18.09.2019. године у просторијама Општинске управе општине Кучево Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова, званичној интернет страници општине Кучево (www.kucevo.rs).

Јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације Кучево и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Кучево у биће одржана дана 04.09.2019. године са почетком у 12,00 часова у свечаној сали Скупштине општине Кучево, соба број 26 на првом спрату.

            Правна и физичка лица примедбе на Нацрт Плана генералне регулације Кучево и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације Кучево могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.

            Јавна седница Комисије за планове општине Кучево на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 30.09.2019. године, са почетком у 11,00 часова у свечаној сали Скупштине општине Кучево, соба број 26 на првом спрату.

            Јавној седници Комисије ће присуствовати одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа Југословенски институт за урбанизам и становање Београд и представници општине Кучево као и физичка лица и правна лица подносиоци примедби на плански документ.

Подносилац примедбе на нацрт планског документа може образложити примедбе пред Комисијом.

О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni