IV-03-02) OБЛАСТ: УРБАНИЗАМ


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [02)]: урбанизам (урбанизам, урбанизам и планирање, урбанизам и грађевинарство)

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

02)

урбанизам (урбанизам, урбанизам и планирање, урбанизам и грађевинарство)

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области урбанизам

IV-03-02)-(01)-2022-В1

(1)

Процедура издавања информације о локацији

IV-03-02)-(02)-2022-В1

(2)

Процедура издавања локацисјких услова

IV-03-02)-(03)-2022-В1

(3)

Процедура доношења просторних планова јединице локалне самоуправе

IV-03-02)-(04)-2022-В1

(4)

Процедура доношења планова генералне регулације

IV-03-02)-(05)-2022-В1

(5)

Процедура доношења планова детаљне регулације

IV-03-02)-(06)-2022-В1

(6)

Процедура потврђивања пројеката парцелације/препарцелације

IV-03-02)-(07)-2022-В1

(7)

Процедура потврђивања урбанистичких пројеката

IV-03-02)-(08)-2022-В1

(8)

Процес издавања обавештења о намени грађевинских парцела

IV-03-02)-(09)-2022-В1

(9)

Процес издавања услова за израду пројеката парцелације/препарцелације

IV-03-02)-(10)-2022-В1

(10)

Процес издавања обавештења о могућности озакоњења објеката

IV-03-02)-(11)-2022-В1

(11)

Процес давања сагласности на исправку граница парцеле

IV-03-02)-(12)-2022-В1

(12)

Подношење захтева у оквиру објединјене процедуре у случајевима где је инвеститор радова Општина Кучево – по овлашћењу председника Општине

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; 02) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [урбанизам: урбанизам, урбанизам и планирање, урбанизам и грађевинарство]; од (01) до (12) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni