ВЕСТИ


ЈАВНИ УВИД

[Објавио: Општина Кучево, веб-администратор (Д), 04.06.2024. године]

[ ВЕСТИ ] >>

 

 

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНИЗАМ  И ПРИВРЕДУ

 

            У складу са чланом 50. и 51.б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55-68. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19)

       Оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈА ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „РАКОВА БАРА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈА ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „РАКОВА БАРА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

 

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Ракова Бара“ на територији општине Кучево и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Ракова Бара“ на територији општине Кучево,  одржаће се у трајању од 30 дана, од 05.06.2024. године до 04.07.2024. године у просторијама Општинске управе општине Кучево Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова и на званичној интернет адреси општине Кучево (www.kucevo.rs).

Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Ракова Бара“ на територији општине Кучево и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Ракова Бара“ на територији општине Кучево, биће одржана дана 19.06.2024. године са почетком у 12,00 часова у свечаној сали Скупштине општине Кучево, соба број 26 на првом спрату.

            Правна и физичка лица примедбе на Нацрт Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Ракова Бара“ на територији општине Кучево и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Ракова Бара“ на територији општине Кучево могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.

            Јавна седница Комисије за планове општине Кучево на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 11.07.2024. године, са почетком у 11,00 часова у свечаној сали Скупштине општине Кучево, соба број 26 на првом спрату.

            Јавној седници ће присуствовати одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа и представници општине Кучево као и физичка лица и правна лица подносиоци примедби на плански документ.

Подносилац примедбе на нацрт планског документа може образложити примедбе пред Комисијом.

О свакој поднетој примедби планског документа јавно износи свој став.

ЦЕЛОКУПНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]

БРЗИ КОНТАКТ ПОДАЦИ:

Светог Саве 76, 12240 Кучево. Радно време: 07.00-15.00 часовa (пауза: 09.30-10.00)

ОПШТИНСКА УПРАВА: 012/852-141, 012/852-142; nacelnik@kucevo.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 012/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: 12/852-141, 012/852-142; skupstinaivecekucevo@gmail.com

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ: 012/852-141, 012/852-142; predsednik@kucevo.rs

Веб-презентација Општине Кучево:  kucevacke.novine@gmail.com
       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni