IV-03-08) ОБЛАСТ: ВОДОПРИВРЕДА


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [08)]: водопривреда

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

08)

водопривреда

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области водипривреда

IV-03-08)-(01)-2022-В1

(1)

Издавање водне дозволе за објекте (јавни водовод), односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола и објекте за које је издата употребна дозвола, а није издата водна сагласност

IV-03-08)-(02)-2022-В1

(2)

Издавање водне сагласности

IV-03-08)-(03)-2022-В1

(3)

Издавање водних услова за постављање плутајућих објеката

IV-03-08)-(04)-2022-В1

(4)

Издавање водних услова за изградњу водовода у сеоском насељу

IV-03-08)-(05)-2022-В1

(5)

Издавање водних услова за сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали на водама II реда

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; 08) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [водопривреда]; од (01) до (05) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni