IV-03-07) ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [07)]: пољопривреда

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

07)

пољопривреда

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области пољопривреда

IV-03-07)-(01)-2022-В1

(1)

Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште када се планским документом промени намена пољопривредног у грађевинско земљиште

IV-03-07)-(02)-2022-В1

(2)

Израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево

IV-03-07)-(03)-2022-В1

(3)

Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кучево

IV-03-07)-(04)-2022-В1

(4)

Издавање потврде органа јединице локалне самоуправе да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из средстава буџета ЈЛС

IV-03-07)-(05)-2022-В1

(5)

Програм подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кучево

IV-03-07)-(06)-2022-В1

(6)

Реализација Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево

IV-03-07)-(07)-2022-В1

(7)

Реализација програма подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кучево

IV-03-07)-(08)-2022-В1

(8)

Издавање уверења за претрпљену штету и процену штете од елементарних и других непогода

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; 07) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [пољопривреда]; од (01) до (08) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni