IV-03-06) OБЛАСТ: СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ И ПОСЛОВИ РЕГИСТРАТОРА


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [06)]: стручно-технички послови управљања имовином и послови регистратора

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

06)

стручно-технички послови управљања имовином и послови регистратора

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области
стручно-технички послови управљања имовином и послови регистратора

IV-03-06)-(01)-2022-В1

(1)

Процес евиденције пословног простора у јавној својини

IV-03-06)-(02)-2022-В1

(2)

Процес израде уговора о уређивању грађевинског земљишта

IV-03-06)-(03)-2022-В1

(3)

Процес праћења реализације и наплате закупнине по основу уговора о давању у закуп пословног простора у јавној својини

IV-03-06)-(04)-2022-В1

(4)

Процес вођења регистра обједињене процедуре за процесе издавања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола

IV-03-06)-(05)-2022-В1

(5)

Процес објављивања локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола у законским роковиима

IV-03-06)-(06)-2022-В1

(6)

Процес обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; 06) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [стручно-технички послови управљања имовином и послови регистратора]; од (01) до (06) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni