IV-03-04) OБЛАСТ: СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [04)]: стамбено-комунални послови

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

04)

стамбено-комунални послови

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
стамбено-комуналних послова

IV-03-04)-(01)-2022-В1

(1)

Процес доношења акта о брисању регистрованог податка у решењу о регистрацији стамене заједнице

IV-03-04)-(02)-2022-В1

(2)

Процес доношења акта о исправци грешке у решењу о регистрацији стамбене заједнице

IV-03-04)-(03)-2022-В1

(3)

Доношење решења о именовању принудног управника стамбене заједнице

IV-03-04)-(04)-2022-В1

(4)

Исељење бесправно усељених лица из стана или заједничких просторија стамбене зграде

IV-03-04)-(05)-2022-В1

(5)

Регистрација стамбене заједнице, уписа/промене/брисања података или докумената

IV-03-04)-(06)-2022-В1

(6)

Издавање урбанистичко-техничких услова за постављање елемената микро- -урбане опреме на јавним површинама

IV-03-04)-(07)-2022-В1

(7)

Потврда/Уверење о регистрованој стамбеној заједници

IV-03-04)-(08)-2022-В1

(8)

Давање у закуп станова у јавној својини јединице локалне самоуправе

IV-03-04)-(09)-2022-В1

(9)

Давање у закуп површина јавне намене за постављање мањих монтажних објеката

IV-03-04)-(10)-2022-В1

(10)

Откуп станова у јавној својини јединице локалне самоуправе

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; 04) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [стамбено-комунални послови]; од (01) до (10) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni