ОПИС

Служба за буџетску инспекцију врши контролу директних и индиректних буџетских корисника, корисника субвенција, корисника буџета који средства остварују путем трансфера од других нивоа власти, корисницима дотација. 

Предмет контроле су:

1. Примена прописа о буџетском систему и прописа о јавним приходима при планирању и остваривању прихода и примања буџета Oпштине Кучево.

2. Примена закона и одлука органа Oпштине Кучево при утврђивању права на коришћење буџетских средстава корисника буџета.

3. Наменско и законито коришћење средстава буџета од стране корисника буџета у редовним и ванредним контролама и то:

– средства за текуће расходе (трошкови рада, материјала, услуга и др.);

– средства за капитална улагања (куповина,изградња и капитално одржавње зграда и објеката, пројектно планирање, набавка опреме и осталих основних средстава и друга капитална улагања);

– средства за финансирање програма јавних служби (култура, спорт, социјална и здравствена заштита становништва, образовање и др.);

– издаци, односно улагање средстава буџета, ради стицања финансијске имовине, односно прихода буџета, пласирањем средстава код банака (краткорочно орочавање средстава и депоновање средстава по виђењу).

У поступку контроле, буџетски инспектор врши контролу примене закона у области материјално-финансијког пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџета.

Буџетски инспектор може давати инструкције и савете у вези са применом прописа у области материјално-финансијског пословања и других важећих прописа којима се регулише ова област.

Буџетски инспектор обавља све радње инспекцијског надзора, налаже мере и одређује рокове за отклањање евентуалних недостатака утврђених контролом и предузима све друге законом предвиђене мере.

Овде можете преузети документа везана за Буџетску инспекцију.

КОНТАКТ

Служба за буџетску инспекцију

  • седиште: Кучево
  • поштански број: 12240 Кучево
  • улица: Светог Саве 76
  • контакт телефон (директан број): 012/852-542
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142
  • буџетски инспектор: Богдан Станојевић
  • контакт мејл буџетског инспектора: sbi@kucevo.rs

 

ПРИЛОЗИ:

Контролна листа
downloads: 640 | type: pdf | size: 165 kB
Извештај 2020 година
downloads: 170 | type: pdf | size: 1 MB
Програм рада за 2021. годину
downloads: 159 | type: pdf | size: 6 MB
Извештај 2021
downloads: 117 | type: pdf | size: 1 MB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni