IV-02-04) ОБЛАСТ: БИРАЧКИ СПИСКОВИ


 

Верзија: В1, 01.08.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [02]: Одељење за општу управу

Област [04)]: бирачки спискови

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

02

Одељење за општу управу

Област:

04)

бирачки спискови

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области бирачки спискови

IV-02-04)-(01)-2022-В1

(1)

Упис лица у јединствени бирачки списак

IV-02-04)-(02)-2022-В1

(2)

Промене података у јединственом бирачком списку

IV-02-04)-(03)-2022-В1

(3)

Потврда о бирачком праву

IV-02-04)-(04)-2022-В1

(4)

Издавање уверења или других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција

IV-02-04)-(05)-2022-В1

(5)

Упис лица у посебан бирачки списак

IV-02-04)-(06)-2022-В1

(6)

Промене података у посебном бирачком списку

IV-02-04)-(07)-2022-В1

(7)

Брисање из посебног бирачког списка

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 02 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за општу управу]; 01) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [бирачки спискови]; од (01) до (07) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni