IV-02-02) ОБЛАСТ: АРХИВА


 

Верзија: В1, 01.08.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [02]: Одељење за општу управу

Област [02)]: архива

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

02

Одељење за општу управу

Област:

02)

архива

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области архива

IV-02-02)-(01)-2022-В1

(1)

Архивирање предмета

IV-02-02)-(02)-2022-В1

(2)

Вођење електронске архиве

IV-02-02)-(03)-2022-В1

(3)

Излучивање безвредног регистратурског материјала

IV-02-02)-(04)-2022-В1

(4)

Вођење архивске књиге

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 02 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за општу управу]; 02) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [архива]; од (01) до (04) – шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni