IV-03-01) ОБЛАСТ: ЖИВОТНА СРЕДИНА


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област [01)]: животна средина

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

01)

животна средина

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области животна средина

IV-03-01)-(01)-2022-В1

(1)

Издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног отпада или инертног отпада

IV-03-01)-(02)-2022-В1

(2)

Потврда о изузимању од обавезе прибављања дазволе за управљање отпадом

IV-03-01)-(03)-2022-В1

(3)

Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

IV-03-01)-(04)-2022-В1

(4)

Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину

IV-03-01)-(05)-2022-В1

(5)

Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

IV-03-01)-(06)-2022-В1

(6)

Одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја пројекта на животну средину

IV-03-01)-(07)-2022-В1

(7)

Давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја пројекта на животну средину

IV-03-01)-(08)-2022-В1

(8)

Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

IV-03-01)-(09)-2022-В1

(9)

Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања

IV-03-01)-(10)-2022-В1

(10)

Давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

IV-03-01)-(11)-2022-В1

(11)

Издавање уверења (процедура доношења уверења) из службене евиденције

IV-03-01)-(12)-2022-В1

(12)

Процес вођења регистра природних добара

IV-03-01)-(13)-2022-В1

(13)

Поступак вођења и ажурирања јавне књиге

IV-03-01)-(14)-2022-В1

(14)

Процес вођења Локалног регистра извора загађивача

IV-03-01)-(15)-2022-В1

(15)

Процес вођења регистра (службене евиденције) о издатим дозволама за управљање отпадом, као и регистра издатих потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе (о изузећу за издавање дозволе)

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа јединице локалне самоуправе [Општинска управа Кучево]; 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду]; 01) – шифра (редни број) области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе [животна средина]; од (01) до (15)шифра (редни број) процедуре области организационе јединице органа јединице локалне самоуправе; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада, тј. ажурирање садржаја има нови редни број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-02: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за општу управу

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni