ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • Број телефона (контакт - централа Општинске управе Кучево): 012/852-141 или 012/852-142

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

  • Број телефона (контакт - централа): 012/852-141 или 012/852-142, локал 108, канцеларија бр. 4 (приземље)

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

  • Број телефона (контакт - централа): 012/852-141 или 012/852-142, локал 111, канцеларија бр. 10 (приземље)

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в, став 3 "11. Регистар обједињених процедура", објављујемо употребне дозволе у електронском облику путем интернета.

 

УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ПРИЛОЗИ:

КЛИКНИ И ОТВОРИ / СКИНИ


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni