ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • Број телефона (контакт - централа Општинске управе Кучево): 012/852-141 или 012/852-142

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

  • Број телефона (контакт - централа): 012/852-141 или 012/852-142, локал 108, канцеларија бр. 4 (приземље)

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

  • Број телефона (контакт - централа): 012/852-141 или 012/852-142, локал 111, канцеларија бр. 10 (приземље)

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_planiranju_i_izgradnji.html) члан 8в "11. Регистар обједињених процедура" и у складу са Уредбом о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015, 114/2015 и 117/2017 - https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_lokacijskim_uslovima.html) члан 10 "Објављивање локацијских услова", објављујемо локацијске услове у електронском облику путем интернета.

 

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ПРИЛОЗИ:

КЛИКНИ И ОТВОРИ / СКИНИ

Локацијски услови 353-30/20-02
downloads: 165 | type: pdf | size: 250 kB
Локацијски услови 353-2/21-02
downloads: 156 | type: pdf | size: 250 kB
Локацијски услови 353-3/21-02
downloads: 135 | type: pdf | size: 249 kB
Локацијски услови 353-4/21-02
downloads: 134 | type: pdf | size: 242 kB
Локацијски услови 353-5/21-02
downloads: 121 | type: pdf | size: 411 kB
Локацијски услови 353-6/21-02
downloads: 123 | type: pdf | size: 230 kB
Локацијски услови 353-12/21-02
downloads: 123 | type: pdf | size: 248 kB
Локацијски услови 353-9/21-02
downloads: 114 | type: pdf | size: 248 kB
Локацијски услови 353-10/21-02
downloads: 121 | type: pdf | size: 260 kB
Локацијски услови 353-8/21-02
downloads: 123 | type: pdf | size: 276 kB
Локацијски услови 353-13/21-02
downloads: 117 | type: pdf | size: 230 kB
Локацијски услови 353-15-21-02
downloads: 107 | type: pdf | size: 255 kB
Локацијски услови 353-16-21-02
downloads: 153 | type: pdf | size: 554 kB
Локацијски услови 353-18/21-02 - измена
downloads: 117 | type: pdf | size: 305 kB
Локацијски услови 353-23/21-02
downloads: 122 | type: pdf | size: 68 kB
Локацијски услови 353-21/21-02
downloads: 106 | type: pdf | size: 73 kB
Локацијски услови 353-22/21-02
downloads: 109 | type: pdf | size: 347 kB
Локацијски услови 353-23/21-02
downloads: 112 | type: pdf | size: 68 kB
Локацијски услови 353-24/21-02
downloads: 114 | type: pdf | size: 78 kB
Локацијски услови 353-25/21-02
downloads: 105 | type: pdf | size: 64 kB
Локацијски услови 353-27/21-02
downloads: 106 | type: pdf | size: 77 kB
Локацијски услови 353-32/21-02
downloads: 103 | type: pdf | size: 94 kB
Локацијски услови 353-33/21-02
downloads: 111 | type: pdf | size: 79 kB
Локацијски услови 353-29/21-02 - измена
downloads: 103 | type: pdf | size: 96 kB
Локацијски услови 353-31/21-02 - измена
downloads: 105 | type: pdf | size: 93 kB
Локацијски услови 353-36/21-02
downloads: 100 | type: pdf | size: 79 kB
Локацијски услови 353-42/21-02a
downloads: 96 | type: pdf | size: 87 kB
Локацијски услови 353-34/21-02 - измена
downloads: 98 | type: pdf | size: 159 kB
Локацијски услови 353-35/21-02 - измена
downloads: 96 | type: pdf | size: 120 kB
Локацијски услови 353-37/21-02 - измена
downloads: 100 | type: pdf | size: 112 kB
Локацијски услови 353-38/21-02
downloads: 99 | type: pdf | size: 103 kB
Локацијски услови 353-41/21-02
downloads: 96 | type: pdf | size: 126 kB
Локацијски услови 353-43/21-02
downloads: 94 | type: pdf | size: 104 kB
Локацијски услови 353-46/21-02
downloads: 111 | type: pdf | size: 79 kB
Локацијски услови 353-44/21-02
downloads: 95 | type: pdf | size: 86 kB
Локацијски услови 353-45/21-02
downloads: 88 | type: pdf | size: 86 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni